Hva betyr reklamasjonsfrister og når må jeg reklamere på kjøpet?

Har du opplevd at den nye vaskemaskinen lekker, at sålen på de nye skoene løsner ? At bilen du kjøpte har feil og mangler?

Reklamasjonsfrister er tiden du har på å klage eller «reklamere» over mangler ved selgers ytelse.

Når løper reklamasjonsfrister?

Forbrukerkjøpsloven: ca. 2-3 måneder fra du oppdaget mangelen og innen 2 eller 5 år fra du overtok tingen.

Kjøpsloven: innen rimelig tid fra du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og innen 2 år fra du overtok tingen.

Reklamasjonsfrister verner om partenes interesser

Reklamasjonsfrister er gitt for å beskytte både kjøper og selgers interesser. Selger skal på et tidspunkt anses ferdig med handelen og fritatt for risikoen for feil med varen. Du som kjøper har forventninger om at kjøpet skal svare til dine forventninger og du skal ha tid til å oppdage og klage på eventuelle feil. Kjøpslovene inneholder en relativ frist som løper fra du oppdaget eller burde oppdaget mangelen og en absolutt frist som løper fra du mottok varen.

Om du er forbruker

Forbrukerkjøpsloven gjelder når du som privatperson kjøper en ting av en profesjonell part. Du har krav på beskyttelse for dine interesser fordi du stiller svakt i forhold til selger. Selger er typisk en butikk som er profesjonell med tanke på salg av nettopp den type ting du kjøper. Som forbruker har du lenger tid på å reklamere enn om du var profesjonell.

Ingen undersøkelsesplikt

Du har da alltid minst to måneder på å reklamere fra du faktisk oppdager mangelen. Og du har ingen undersøkelsesplikt og fristen gjelder uavhengig av om du burde ha oppdaget mangelen tidligere. Om forholdene tilsier det kan fristen være lenger. En eventuell lenger reklamasjonsfrist er blant annet avhengig av hvor vanskelig eller hvor lang tid det tar for deg å reklamere. Etter rettspraksis godtas ofte reklamasjon innen tre måneder fra du oppdaget mangelen.

Du må også reklamere innen to år fra du overtok tingen. Fristen forlenges til fem år dersom tingen er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Dette vil i praksis si om tingen er ment å vare i tre til fire år.

Begge frister må overholdes

De to fristene må ses i sammenheng. Begge må overholdes. Om du reklamerer på en tv etter seks år hjelper det ikke at du reklamerte innen to måneder fra du oppdaget mangelen. Her er den absolutte fristen oversittet og mangelen kan ikke gjøres gjeldende. Videre hjelper det heller ikke om du reklamerer ett år etter du overtok tingen om du venter fem måneder med å reklamere fra du oppdaget mangelen. Her er den relative fristen oversittet.

Reklamasjonsfrister for alminnelige kjøp

Kjøpslovens regler gjelder når begge parter står likt i kjøpsforholdet. Eksempelvis salg mellom to privatpersoner eller mellom to næringsdrivende. Det sentrale er at ingen av partene har særlige beskyttelsesverdige forbrukerinteresser.

Du må som kjøper reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Hva som er rimelig tid beror på hvem partene er, hva kjøpet gjelder og kjøpers sakkyndighet. For kjøp utenom forbrukerforhold kan fristen være kortere enn to måneder fra mangelen oppdages.

Undersøkelsesplikt

Du har som kjøper etter kjøpsloven en undersøkelsesplikt. Denne knytter seg til når du burde ha oppdaget mangelen. Reklamasjonsfristen begynner å løpe fra det tidspunktet du burde ha oppdaget mangelen. Om du forsømmer din undersøkelsesplikt og med det faktisk oppdager mangelen senere enn du hadde gjort hvis du hadde undersøkt tingen, kan fristen allerede være utløpt på det tidspunkt du faktisk oppdager mangelen. Om du kjøper en bil uten å prøvekjøre den og du så først to måneder etter kjøpet kjører bilen og oppdager en mangel som du burde ha oppdaget ved den utelatte prøvekjøringen, kan du ikke gjøre mangelen gjeldende fordi du burde ha oppdaget den tidligere.

Du har etter kjøpsloven en absolutt reklamasjonsfrist på to år fra du overtok tingen.

Dersom reklamasjonsfristene oversittes?

Dersom en eller begge av fristene oversittes mister du retten til å gjøre mangelen gjeldende. Du mister retten til prisavslag, heving eller erstatning. Det er derfor avgjørende for deg å overholde reklamasjonsfristene.

Garanti

Om selger har gitt garanti ut over lovens frister har han påtatt seg ansvar for mangler helt til garantien er utløpt.

Har du spørsmål om reklamasjonsfrister?

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag. Hos oss får du en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker om du har rett på dine kostander dekket gjennom forsikring eller andre ordninger som fri rettshjelp.

E-post: post@tonsbergadvokatene.no Telefon: 33 35 08 90

Relaterte saker:

Selger vant i tvist om heving av bruktbilkjøp
Hevet kjøp av bobil med fuktskader