Stillingsvern: Oppsigelse

Stillingsvernet står sterkt i Norge. Det betyr at det terskelen for å si opp en arbeidstaker er høy. Ta kontakt med oss dersom du mener at du har fått en urettmessig oppsigelse. Vi sjekker om oppsigelsen er lovlig og sørger for at du får erstatning hvis den ikke er det.

uføretrygd, stillingsvern, omsorgsovertakelse, endringssøksmål

Hva er stillingsvern?

Begrepet «stillingsvern» brukes om de reglene som beskytter arbeidstakere mot urettmessig oppsigelse og avskjed. Dette innebærer at en arbeidstaker ikke kan sies opp uten at det foreligger gode og saklige grunner. Dersom reglene ikke følges vil oppsigelsen kjennes ugyldig, og arbeidstakeren vil ha krav på erstatning.

Oppsigelse

Alle arbeidstakere har et sterkt vern mot oppsigelse i arbeidsmiljøloven. Dette gjør at en arbeidstaker bare kan sies opp i visse tilfeller. Arbeidsmiljøloven § 15-7 oppstiller krav om saklig begrunnelse for at oppsigelsen skal være gyldig. Dette innebærer at de forhold som påberopes må bygge på et korrekt faktisk grunnlag og være tilstrekkelig tungtveiende til å begrunne en oppsigelse. 

Videre innebærer kravet til saklig begrunnelse at oppsigelsen ikke kan være begrunnet i utenforliggende eller usaklige hensyn. Det betyr at en oppsigelse bare kan begrunnes i virksomhetens, arbeidsgivers, eller arbeidstakers forhold. 

Midlertidig ansettelse

Stillingsvernet kommer også klart til uttrykk i reglene om fast og midlertidig ansettelse. Hovedregelen er at en arbeidstaker skal ansettes fast. Det er imidlertid adgang til midlertidig ansettelse i visse tilfeller. Det er for eksempel adgang til midlertidig ansettelse når arbeidets karakter tilsier det, og når arbeidet atskiller seg fra det som normalt utføres i bedriften. Dette er typisk ved prosjekt- eller sesongarbeid. Det kan også benyttes midlertidig ansettelse ved praksisarbeid og vikariater.

Saksbehandlingsregler

Det stilles strenge saksbehandlingsregler og formkrav til en oppsigelse. Arbeidstakeren skal for eksempel innkalles til et drøftelsesmøte før beslutning om oppsigelse fattes. Videre må oppsigelsen inneholde informasjon om arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger og retten til å reise søksmål. Dette kan du lese mer om her

Trenger du juridisk bistand?

Vi har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse i saker om arbeidsrett. Ta kontakt dersom du har mottatt en oppsigelse du mener er urettmessig. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.