Drøftelsesmøte i arbeidskonflikt

Før oppsigelse kan skje har arbeidsgiver plikt til å holde et drøftelsesmøte. Hensikten med et slikt møte er å innhente informasjon om hva som har skjedd.

Mange opplever tvister i arbeidsforhold og lurer på hva det innebærer.

Hvorfor drøftelsesmøte

Det er viktig at arbeidsgiveren får alle opplysningene som arbeidstakeren mener er relevant, slik at arbeidsgiveren kan ta en beslutning av om det er nødvendig med oppsigelse. Det kan være behov for å snakke sammen for å finne ut hva som har skjedd. Dersom det er avvik ved det arbeidet som er utført, kan det være behov for å se på årsaken til det. For å finne ut hvem som er ansvarlig for feilen, må en noen ganger se på hva som er årsaken til at feilen har skjedd. Arbeidsgiveren har ansvaret for å sørge for gode rutiner og at det er mange nok ansatte på jobb. Er det svikt ved opplæring og rutiner, er det arbeidsgivers ansvar. Er det feil som kan rettes opp, vil en oppsigelse fort være et uforholdsmessig tiltak. En skriftlig advarsel kan ofte være tilstrekkelig.

Hvordan foregår et drøftelsesmøte?

Arbeidstakeren må innkalles til drøftelsesmøte i god tid.
Det er for at arbeidstakeren skal få tid til å forberede seg. Derfor må det stå i innkallingen hva som skal drøftes. Arbeidstakeren har rett til å ha med seg en representant, som f. eks advokat eller tillitsvalgt. Representanten kan bidra med å legge fram alle relevante fakta som støtter arbeidstakerens syn.

Møtet bør skje på et egnet sted, gjerne på et lukket rom slik at partene kan snakke fritt uten at andre hører på. Det kan ofte være behov for å holde møtet et annet sted enn på arbeidsplassen. Mange har behov for å ha møte på et nøytralt sted. Det er vanlig å ha drøftelsesmøtet på advokatkontor hvis arbeidsplassen er uegnet. Under drøftelsesmøtet kan det føres protokoll.

Mange arbeidstakere som blir innkalt til drøftelsesmøte, opplever at de blir møtt med et ultimatum: si opp selv eller bli oppsagt. Det er ikke slik et drøftelsesmøte skal være.
Loven krever at det faktisk skjer drøftelser i møte, for å regnes som et drøftelsesmøte. Det betyr at arbeidstakeren må få anledning til å komme med sine synspunkter. Dersom det ikke er drøftet, kan ikke arbeidsgiveren bli hørt med at han innkalte til møtet.

Hva om drøftelsesmøte ikke er holdt?

Loven krever at en oppsigelse skal være saklig for at den skal være gyldig. Hvis arbeidsgiveren ikke har holdt drøftelsesmøte, vil det være vanskeligere for arbeidsgiveren å bli hørt med at oppsigelsen var saklig.

At drøftelsesmøte ikke har blitt holdt, betyr at arbeidsgiveren ikke har innhentet alle opplysninger om saken og ikke gitt arbeidstakeren anledning til å forklare seg. Det skal mye til for at en oppsigelse skal anses som et forholdsmessig tiltak, dersom drøftelser ikke er forsøkt først. Loven krever at drøftelsesmøte skal avholdes så langt det er praktisk mulig. Dette tolkes strengt. Det betyr at arbeidsgiveren må strekke seg for å få til et drøftelsesmøte. Praktiske hindringer er normalt sett ikke en unnskyldning for ikke å avholde drøftelsesmøtet. Det kan være at møtet må holdes utenom arbeidstid eller på et annet sted enn der arbeidsgiveren normalt holder til.

Drøftelsesmøte er ferdig – hva nå?

Etter drøftelsesmøtet må arbeidsgiveren bestemme seg for om de ønsker å beholde arbeidstakeren eller si opp vedkommende. I mange tilfeller kan det lønne seg for arbeidstakeren å si opp selv, for å slippe å bli oppsagt fra stillingen. Arbeidsgiveren kan være villig til å betale en sluttpakke dersom det er usikkert om en oppsigelse vil stå seg rettslig.

Er du innkalt til drøftelsesmøte? Tønsbergadvokatene kan vurdere hvordan saken står rettslig sett og gi råd om hva du kan kreve.

Relaterte saker:

Sluttpakke ved oppsigelse
Masseoppsigelse – hvem må gå først?