Vant over NAV i sak om fibromyalgi

Mange mennesker har erfart at NAV er vanskelige med å anerkjenne fibromyalgi som sykdom som gir rettigheter etter folketrygdloven.

Dette problemet hadde også vår klient. Etter å ha hjulpet klienten gjennom klagebehandling i NAV Klageinstans og Trygderetten, vant Tønsbergadvokatene endelig frem med kravet for klient. Hans fibromyalgisykdom ble rettmessig anerkjent for det den er, og klient ble tilkjent uføretrygd pga fibromyalgi.

Fikk avslag på uføretrygd fra NAV

Vår klient fikk avslag på uføretrygd da NAV mente at fibromyalgien ikke var hovedårsaken til hans nedsatte arbeidsevne. Sykdommen fibromyalgi kjennetegnes ved at den gir smerter i bløtdelsvev, og at den ikke gir objektive funn. Sykdommen er forbundet med store smerter for vedkommende som er syk. Det er svært mange som blir arbeidsuføre på grunn av denne sykdommen.

Klient hadde fått diagnosen fibromyalgi stilt flere ganger over flere år, fra tre ulike spesialister. Det var konkludert med at han var 100 % arbeidsufør som følge av fibromyalgien. Til tross for dette hevdet NAV, med støtte i den rådgivende legens uttalelse, at årsaken til at klient ikke stod i arbeid var hovedsakelig psykososiale forhold. Dette var stikk i strid med spesialistenes uttalelser. Men NAV valgte å støtte seg på rådgivende leges uttalelse, til tross for at rådgivende lege knapt hadde undersøkt klient før han kom med denne uttalelsen.

Trygderetten anerkjente fibromyalgi

Etter å ha fått avslag også i NAV Klageinstans, anket Tønsbergadvokatene saken inn til Trygderetten på vegne av klient. Vi gjorde gjeldende at NAV ikke kunne bygge avslaget sitt på den rådgivende leges uttalelse, da denne var gitt uten tilstrekkelige undersøkelser av klient. Det var også motsatt konklusjon av alle andre spesialister som hadde uttalt seg i saken.

Vi fikk medhold i Trygderetten. Trygderetten mente at det var på det rene at klient hadde forsøkt alle arbeidsrettede tiltak, og at det ikke var hensiktsmessig å forsøke flere. Det var videre klart at sykdommen fibromyalgi måtte anses varig. Det som stod igjen var da spørsmålet om det var årsakssammenheng mellom sykdommen og klients varige nedsatte arbeidsevne. I likhet med vår vurdering, fant Trygderetten at avslaget med referanse til psykososiale forhold, var mangelfullt begrunnet. Trygderetten uttalte:
«Etter en totalvurdering av de foreliggende medisinske opplysninger, finner retten at XX har en kronisk smertetilstand som er hovedårsak til hans arbeidsuførhet og at arbeids- og inntektsevnen er varig nedsatt med mer enn halvparten. Psykiske problemer av en viss, og litt uavklart, karakter kommer i tillegg. Retten finner ikke holdepunkter for at økonomiske problemer har vesentlig betydning for arbeidsuføreheten.»

Lang og tung kamp for å få uføretrygd

Dette har vært en lang og tung kamp for klient. Søknaden på uføretrygd pga fibromyalgi ble inngitt i januar 2015. Det har tatt nærmere 1,5 år før det kom til en avklaring i saken. I mellomtiden har klient måttet leve på sosialstønad. Han har opplevd et stort press fra NAV på å komme ut i arbeid, til tross for at han har for dårlig helse til dette.

Vi er av den oppfatning at lang saksbehandlingstid er et åpenbart problem for rettsikkerheten til NAVs brukere. Dessverre er det lite vi advokater får gjort med dette. Heldigvis endte denne saken godt for vår klient.

Uførepensjon

For å ha krav på uførepensjon stilles det i folketrygdloven vilkår om at inntektsevnen må være varig nedsatt med minimum 50 % som følge av sykdom, skade eller lyte. Dette innebærer at sykdommen, skaden eller lyte må være hovedårsaken til den nedsatte arbeids- og inntektsevnen.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved klage på NAV-vedtak

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag. Hos oss får du en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker om du har rett på dine kostander dekket gjennom forsikring eller andre ordninger som fri rettshjelp.

E-post: post@tonsbergadvokatene.no Telefon: 33 35 08 90

Relaterte saker:

NAV snudde i tilbakebetalingssak
Gir ME rett til ung uførtillegg fra NAV?