Gir Myalgisk encefalopati - ME rett til ung ufør fra NAV?

ME er ikke på listen over alvorlige sykdommer som gir rett til ung ufør fra NAV. Men det er ingen forutsetning for retten til ung ufør fra NAV at lidelsen er å finne på denne listen.

Myalgisk encefalopati – ME- gir det rett til ung ufør fra NAV?

Mange spør om Myalgisk encefalopati – ME gir rett til ung ufør fra NAV. Myalgisk encefalopati – ME – er en nevrologisk sykdom som kjennetegnes av sterk utmattelse etter minimal fysisk og mental anstrengelse. Videre foreligger det en unormalt lang restitusjonstid for gjenvinning av fysisk og psykisk styrke. Sykdommen starter gjerne med en infeksjon, og rammer både gamle og unge. Sykdommen har mange alvorlighetsgrader, og kan innebære en alvorlig funksjonssvikt. Tønsbergadvokatene er av den oppfatning at Myalgisk encefalopati – ME vil kunne gi deg rett til ung ufør-tillegg på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV.

Rammet av Myalgisk encefalopati – ME som ung

Dersom du blir rammet av ME og blir ung ufør i ung alder, vil du ikke ha rukket å tjene seg opp et godt beregningsgrunnlag for arbeidsavklaringspengene eller uføretrygden. Folketrygdloven har derfor i § 11-16 (arbeidsavklaringspenger) og § 12-13 (uføretrygd) regler som skal kompensere for dette ved at det innføres en minstesats. § 12-13 lyder som følger;

For et medlem som har blitt ufør før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert, er minsteytelsene som nevnt i andre ledd henholdsvis 2,66 og 2,91 ganger grunnbeløpet. Dette gjelder selv om et medlem har vært mer enn 50 prosent yrkesaktiv etter fylte 26 år, dersom det er klart dokumentert at vilkårene i første punktum var oppfylt før 26 år og kravet settes fram før fylte 36 år. Bestemmelsen i første punktum gjelder også når uføretrygd gis på nytt etter at ytelsen er falt bort på grunn av prøving mot inntekt etter § 12-14. Minsteytelsen etter leddet her ytes tidligst fra og med den måneden medlemmet fyller 20 år.

Ordlyden i § 11-16 er tilsvarende, men slik at minstesatsen er noe lavere, med minstesats på 2,44 ganger grunnbeløpet.

Sykdom må være alvorlig

Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at du blir rammet av en varig sykdom før fylte 26 år. I loven knyttes det også vilkår om at sykdommen må være alvorlig. Rikstrygdeverket har gitt en liste over sykdommer de anser å falle inn under dette alvorlighetskriteriet.
Les mer informasjon om ung ufør

Myalgisk encefalopati – ME er ikke på listen

ME er ikke på listen over alvorlige sykdommer som gir rett til ung ufør fra NAV. Men det er ingen forutsetning for retten til ung ufør fra NAV at lidelsen er å finne på denne listen. Folketrygdlovens bestemmelser legger opp til at det skal gjøres en vurdering av vedkommende sin funksjonsevne for å avgjøre om lidelsen faller inn under lovens alvorlighetskriterie. Personer med ME beskriver en vannrett hverdag med mye smerter. De har behov for mye avlastning, og trenger ofte hjelp til å utføre de enkleste hverdagsoppgaver. I en artikkel fra 2010 av Eva Stormarken (spesialsykepleier og kandidat i sykepleievitenskap) beskrives ME som «en total kroppssykdom». Sykdommen gir nevrokognetive problemer, infeksjonssymptomer, muskel- og leddplager, ikke-gjenoppfriskende søvn, anstrengelsesutløst sykdomsfølelse, vaskulære problemer og inflammasjonssymptomer. Dårlig balanse, koordinasjon, muskelsvakhet og muskelrykninger er også vanlige kjennetegn ved sykdommen.

ME-pasienter ser ofte friske ut, og mange sliter derfor med å bli trodd av både helsevesen og NAV. I den forbindelse er det mange som ikke får godkjent rettigheter til ung ufør på grunn av sykdommen.

Kontakt advokat ved avslag

Dersom du har fått avslag på ung ufør fra NAv på arbeidsavklaringspengene dine eller uføretrygden din, anbefaler vi at du tar kontakt med advokat. Dersom du fyller de økonomiske vilkårene vil du ha krav på fri rettshjelp til å klage på vedtaket.

Tønsbergadvokatene hjelper deg ved spørsmål rundt ung ufør og trygderettigheter!

Relaterte saker:

NAV snudde i sak om ung ufør
NAVs uføretidspunkt