Vant over NAV i sak om feilutbetalt stønad

Det er mange som opplever å motta en stønad fra NAV, som de tror de har krav på, for deretter at NAV senere fatter vedtak om tilbakebetaling. Slike saker er alvorlige for den enkelte. Det kan innebære store summer som skal tilbakebetales. Og det har en strafferettslig side da mottagelsen av uberettiget ytelse fra NAV anses som trygdebedrageri.

Vilkårene for tilbakekreving av stønad

For at NAV skal kunne tilbakekreve et feilutbetalt beløp, må både objektive og subjektive vilkår være oppfylt. Det må for det første faktisk foreligge en feilutbetaling, og videre kan ikke mottakeren ha vært i god tro om utbetalingen.
Les mer om vilkårene for tilbakekreving 

Mottok urettmessig pensjonsutbetaling

Kvinnen hadde i forbindelse med et samlivsbrudd inngått en privat avtale med sin ekssamboer. Som et ledd i det økonomiske oppgjøret mellom dem skulle hun motta hans pensjonsutbetalinger fra NAV for en gitt periode. Det ble inngått en skriftlig avtale om dette, derfor tok kvinnen kontakt med NAV for å høre hva hun skulle gjøre med denne. Hun sendte den inn til NAV, som foretok en utbetaling i samsvar med den private avtale. Kort tid etter oppdaget NAV at de ikke hadde hatt anledning til å utbetale ekssamboerens pensjon til kvinnen på bakgrunn av en slik privat avtale. De sendte deretter varsel om at de ville kreve tilbake den feilutbetalte pensjonen. NAV hevdet at kvinnen hadde villedet dem ved å gi feilaktig informasjon, og at hun dermed hadde forårsaket feilutbetalingen.

God tro i forhold til utbetalingene

Dette var ikke Tønsbergadvokatene enig i. Og det var heller ikke Trygderetten. I tråd med vår argumentasjon la Trygderetten til grunn at kvinnen hadde vært i god tro i forhold til stønaden hun hadde mottatt. Det dreide seg om komplisert juss. Når ikke NAV selv hadde fanget opp at den aktuelle avtalen ikke var gyldig, kunne de heller ikke forvente at kvinnen skulle forstå at avtalen ikke var det. Det ble lagt vekt på at NAV er den profesjonelle part, og at det var NAVs feilhåndtering av saken som forårsaket feilutbetaling av stønad. Trygderetten konkluderte derfor med at NAV ikke hadde rett til å kreve pengene tilbake.

Vant med saksomkostninger

I denne saken var ikke det omtvistede kravet så høyt. Men det var av prinsipiell betydning for kvinnen som oppriktig hadde trodd at dette var penger hun hadde krav på. I tillegg til at hun slipper å tilbakebetale feilutbetalt stønad, får hun også dekket alle sine advokatkostnader i medhold av forvaltningslovens § 36.

Har du spørsmål om tilbakebetalingskrav fra NAV? Tønsbergadvokatene hjelper deg!

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag. Hos oss får du en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker om du har rett på dine kostander dekket gjennom forsikring eller andre ordninger som fri rettshjelp.

E-post: post@tonsbergadvokatene.no Telefon: 33 35 08 90

Relaterte saker:

Har du fått krav om tilbakebetaling fra NAV
NAV snudde i krav om tilbakebetaling