NAV snudde i tilbakebetalingssak

Klient mottok arbeidsavklaringspenger, samtidig som han hadde søkt om uføretrygd.

Det følger av folketrygdloven § 11-13 at arbeidsavklaringspenger kan innvilges i inntil 8 måneder mens søknaden om uføretrygd behandles. Klient fikk negativt avslag på uføretrygd av NAV lokalt. Mens han påklagde vedtaket, fortsatte han å motta arbeidsavklaringspenger. De krevde beløpet, som var på over 50 000,- tilbakebetalt. Det var på det rene at det var NAV som var skyld i feilutbetalingen.

Nav kan kreve tilbakebetaling av feilutbetaling 

I følge folketrygdloven § 22-15 kan NAV kreve tilbakebetaling dersom vedkommende som mottok ytelsen forstod eller burde forstått at utbetalingen skyldtes en feil.

Hadde ikke rettslig grunnlag for krav

Klient kom til Tønsbergadvokatene med saken sin, og vi foretok en grundig gjennomgang av sakens faktiske og rettslige sider. Det kom deretter frem at NAV ikke hadde fattet endringsvedtak om arbeidsavklaringspenger da søknaden om uføretrygd ble fremsatt. Det fremkom videre ikke i noe brev klient hadde mottatt at han ikke ville ha krav på arbeidsavklaringspenger så lenge klagebehandlingen av uføretrygdsaken pågikk. Tønsbergadvokatene utformet et brev på vegne av klient, hvor de faktiske sidene av saken ble påpekt, og at NAV dermed ikke hadde noe rettslig grunnlag for tilbakebetalingssaken sin. Etter brevet fra Tønsbergadvokatene fattet NAV vedtak om at pengene ikke skulle tilbakekreves likevel. De var enige med oss at klient hadde opptrådt i aktsom god tro, og at han ikke forstod eller burde ha forstått at utbetalingen skyldes en feil. Klient slapp dermed å tilbakebetale beløpet på over 50 000,- Dersom du mottar et vedtak om tilbakebetaling av et feilutbetalt beløp, anbefaler vi deg å ta kontakt med en advokat. Tønsbergadvokatene har god erfaring med tilbakebetalingssaker etter folketrygdloven.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved spørsmål om tilbakebetaling til NAV

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag. Hos oss får du en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker om du har rett på dine kostander dekket gjennom forsikring eller andre ordninger som fri rettshjelp. E-post: post@tonsbergadvokatene.no Telefon: 33 35 08 90 Relaterte saker: Foreldelse av tilbakebetalingskrav fra NAV NAVs veiledningsplikt