Sjøutsikten var redusert av hekken

I 2020 avsa lagmannsretten en dom hvor spørsmålet var om naboens hekk måtte fjernes fordi den hindret mannens utsikt.

Mellom mannen og naboen lå et lite område med mindre vegetasjon. Området var regulert som et LNF-området. På grensen hadde naboen etablert en hekk og noe mindre vegetasjon.

I følge mannen førte hekken og vegetasjonen til en betydelig reduksjon i sjøutsikten hans. Området var regulert som et LNF-området og han hevdet derfor at området skulle stå uberørt.

Mannen fremmet et krav for naboen om å fjerne hekken. Naboen motsatte seg kravet og tvisten endte til slutt i lagmannsretten.

Tålegrense

Utgangspunktet er at ingen må ha noe som er unødvendig eller urimelig til skade eller ulempe for naboene, jf. naboloven § 2. Bestemmelsen setter opp en tålegrense for hva man må akseptere i naboforhold. Det følger av bestemmelsen at det skal gjøres en interesseavveining mellom naboenes interesser.

Sjøutsikt

Etter rettens syn hadde mannen opprinnelig en spektakulær sjøutsikt. Hekken gjorde et massivt innhogg i utsikten. Retten fant at hekken begrenset utsikten med 40%.

Retten konkluderte med at den estetiske opplevelsen av eiendommen ble følgelig dårligere og at hekken var til ulempe for mannen.

Hekken hadde liten nytte for naboen

Naboens eiendom var i utgangspunktet godt skjermet fra innsyn og den omtalte hekken reduserte øvrig innsyn i liten grad. Innsynet hekken hindret ville også kun svært sjeldent være aktuelt.

Naboen mente også at trærne og vegetasjonen bidro til ly for hans uteplass. Retten var i liten grad enig i dette. De trærne som mannen ønsket fjernet lå langt unna uteplassen og de øvrige trærne som ville bli stående vill sørge for tilstrekkelig ly.

Retten viste også til at siden fjerning av en del av hekken og vegetasjonen ville ha en marginal betydning for naboen, ville fjerningen heller ikke ha en negativ innvirkning på verdien av naboens tomt.

Samlet sett fremstod ulempene for mannen som uforholdsmessige store, sett opp mot fordelene naboen hadde fått av hekken.

Deler av hekken måtte fjernes

Retten konkluderte med at ulempene ved tiltakene var markant større enn nytten for naboen. Resultatet ble dermed at naboen måtte fjerne den delen av hekken og vegetasjonen som var til sjenanse for mannen.

Har du spørsmål om hekk eller andre naboforhold?

Ta kontakt med Osloadvokatene avdeling Tønsberg. Vi har lang erfaring med nabotvister og hjelper deg gjennom hele prosessen.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.