Naboen kunne ikke kreve trampolinen flyttet

I de fleste boligstrøk finnes det minimum én trampoline. For noen er trampolinen et spennende lekeapparat, mens for andre er det et opphav til støy og irritasjon. Men kan kan en trampoline være så til bry for naboene at den kan anses som ulovlig? Dette spørsmålet var oppe for tingretten i 2003

I et tettbygd boligstrøk hadde en familie plassert sin trampoline en til to meter fra naboens tomt. Trampolinen ble hyppig brukt av familiens og andre bekjentes barn. Støyen fra fjærene og barna ble til slutt for mye for nærmeste nabo, som reiste sak mot familien.

Naboen mente at trampolinens plassering var ulovlig etter naboloven § 2 og krevde den flyttet til en av to foreslåtte steder. Naboen krevde videre at dersom trampolinen ikke ble flyttet skulle den kun brukes mellom 15:00 til 17:00 på hverdager.

Begrenset bruken i forliksrådet

Partene var først i forliksrådet. Partene var uenige om plasseringen og bruken av trampolinen var naborettstridig. Forliksrådet avsa dom om at bruken av trampolinen skulle begrenses til maks to timer til sammen mellom 15:00 og 21:00. Trampolinen fikk stå plassert på samme sted.

For naboen var ikke dette tilstrekkelig og de brakte saken inn for tingretten.

Tålegrense for bruken av trampoline

Ingen nabo skal ha noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe for en annen nabo, jf naboloven § 2 første ledd. Det må altså foreligge en kvalifisert ulempe, det er ikke alle ulemper som er ulovlige i naboforhold. Det er med andre ord snakk en skjønnsmessig «tålegrense».

Bruken av trampolinen var sesongbasert, men til tider var det svært mange barn i og rundt trampolinen. Retten kom til at støyet fra fjærene og bråket fra barna som bruke trampolinen var en ulempe for naboen.

Måtte forvente tidvis støy

Retten viste til at det i vurderingen om ulempen er urimelig skal det legges vekt på hva som er ventelig i området. I slike boligstrøk som det her var tale om måtte man tidvis forvente at det var sjenerende støy. Når støyet som kom fra trampolinen ikke var mer enn det som kunne forventes ved vanlig bruk av trampoliner talte boligstrøket for at trampolinen ikke var til urimelig ulempe for naboen.

Ingen alternative plasseringer

Retten la også vekt på at det ikke var noen gode alternative plasseringer for trampolinen på eiendommen.

Naboen hadde vist til to mulige plasseringer. Den ene ville medføre stort arbeid i graving og drenering. Mens plassering nummer to var tett opptil en sterkt trafikkert vei og fremstod ikke som en trygg plassering.

Trampolinen var ikke en kvalifisert ulempe

Retten konkluderte med at trampolinen utgjorde en ulempe, men at denne verken var urimelig eller unødvendig.

Naboen tapte søksmålet og ble dømt til å betale familiens advokatutgifter i saken.

Har du en lignende sak?

Da kan du ha krav på advokatutgiftene dekkes av innboforsikringen din. Hos Tønsbergadvokatene hjelper vi deg alltid med å undersøke om din utgifter kan dekkes gjennom forsikringen, og det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.