Plages du av naboens trær?

Dersom naboens tre stjeler sol fra din hageplass eller fører til ulempe ved stort løvfall, kan naboloven gi deg rett til å få treet fjernet.

Etter naboloven har du mulighet til å få fjernet naboens trær som står nærmere ditt hus, hage eller dyrket mark enn 1/3 av trehøyden. Det vil si at treet ikke kan være høyere enn 9 meter dersom det står 3 meter fra hagen din. Men for å få treet fjernet må det være til særlig ulempe eller skade. Videre må det ikke være nevneverdig om å gjøre for eieren å beholde treet. Også trær som står lenger unna hagen din enn dette kan måtte bli fjernet eller trimmet. Men kun dersom de medfører urimelig skade eller ulempe for eiendommen din. I vurderingen av hva som er urimelig skal det legges vekt på hva som er ventelig etter forholdene på stedet. Særlig sentralt er nabolagets naturmangfold.

Stjeler sol

Dersom naboens trær stjeler sol fra hagen din kan dette være en ulempe av betydning. Jo mer av eiendommen som ligger i skyggen, jo bedre sak har du. Spesielt hvis det er sitteplassen som rammes. Dersom treet bare kaster skygge nederst i hagen, er saken dårligere. En annen sentral ulempe kan være at treet feller store mengder løv. Alle trær mister løv, men hvis det faller særlig mye på din eiendom kan du ha en sak. Treet kan også utgjøre en risiko dersom det er fare for at det kan falle ned. Dette kan være tilfelle hvis treet er sykt eller har dårlig rotfeste. At treet blokkerer din utsikt er et argument som særlig har blitt vektlagt i rettspraksis i nyere tid.

Del av strøkets karakter

I vurderingen av om treet skal felles må eieren av treet så vel som de berørte naboer bli hørt. Eieren av treet kan ha gode argumenter for at treet skal bli stående. Det kan være rent estetiske hensyn som at treet er vakkert å se på, eller at det er gammelt eller har en spesiell historie. Det holder ofte ikke at treet utgjør en ulempe for deg når slike trær er vanlig i området og ventelig etter forholdene på stedet. Enkelte høytstående gamle trær kan være en viktig del av strøkets karakter og må av den grunn forbli ubeskåret. Dersom det var store skyggende trær ved eiendommen da du kjøpte den, er dette gjerne noe du må finne deg i.

Viktig funksjon

Trærne kan også ha en viktig funksjon for eieren ved at de hindrer innsyn. Men hvis trærne over tid har vokst seg store og dekker mer enn de gjorde da du kjøpte eiendommen kan du lettere vinne frem. Det kan ikke anses som ventelig at naboens trær og busker får vokse fritt og nærmest lager en grønn vegg som vesentlig reduserer din tilgang på sol og utsikt.

Hekker og trær over grensen

Hvis naboens trær og grener er til skade eller ulempe for deg når de vokser seg inn i hagen din, kan de kuttes av på eiendomsgrensen. Men husk å si fra til naboen først og gi ham sjansen til selv å klippe dem. Du må gi ham rimelig tid til å gjøre jobben før du selv griper inn med hagesaksen. For å unngå unødige tvister anbefales det også å varsle naboen skriftlig. For hekker kan du etter loven ikke forlange dem kuttet eller fjernet om de er under 2 meter høye. Det samme gjelder for hekker som fungerer som gjerde.

Kan bli dyrt å hugge uten tillatelse

Hvis du bestemmer deg for å fjerne naboens trær eller hekk uten tillatelse kan det koste deg dyrt. I en sak for lagmannsretten måtte en nabo betale kr. 65.000 i erstatning da han urettmessig fjernet et sjenerende tre. Han hadde uten tillatelse hugget ned et estetisk flott tre som var 10 meter høyt og 100 år gammelt. Det hadde etter rettens syn en betydelig ikke-økonomisk verdi som en del av både hagemiljøet og nærområdet.

Hugget 14 furutrær

I en sak for Høyesterett måtte en annen nabo også etter urettmessig hugging betale 400 000,- i erstatning. Det var her tale om hugging av 14 furutrær, samt at ytterligere 5 var toppet. Retten uttalte at utplanting av fullvoksne trær var meget kostbart og krevende, og kun unntaksvis vil kunne kreves dekket fullt ut. Men når omgivelsenes karakter er blitt så dramatisk endret som her, ved at en hel liten skog er rasert, er det ikke urimelig at erstatningen åpner for en raskere gjenoppretting av eiendommens preg og kvaliteter enn et billigere alternativ ville ført til.

Kontakt Tønsbergadvokatene om du har problemer med naboens trær

Kontakt advokat Alexander Dunsby
tlf 932 22 953 eller e-post dunsby@advokat.no

Relaterte saker:

Bolig var mindre i areal enn hva selger sa