Søknad om endring eller utskiftning av brygge

Selv om du eier en tomt ved sjøen er det ikke slik at du fritt frem kan endre eller anlegge ny brygge. Oppgraderinger eller utskiftninger av brygger er som hovedregel søknadspliktig.

sameiekontrakt, korttidsutleie, brygge, setningsskader, syk i ferien, trær på naboeiendommen, mangler, båt, gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre, strandsonen, depositumspengene, plan- og bygningsloven, brygge

Endring eller utskifting av brygge

Plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav b oppstiller krav om søknad for «vesentlige endring eller vesentlig reparasjon» av brygger. Når et tiltak skal anses for å medføre «vesentlig endring eller vesentlig reparasjon» kan imidlertid være uklart. Mange kommuner har derfor selv utarbeidet retningslinjer knyttet til denne grensedragningen.

Som et eksempel har Færder kommune i de utfyllende bestemmelsene i kommuneplanens arealdel uttrykt at ordinært vedlikehold av eksisterende brygge ikke er søknadspliktig. «Vedlikehold av eksisterende brygger er utskiftning av slitedeler som toppdekke og utsatte deler av bærekonstruksjonen. Utskiftning av mer enn 50 prosent av bærekonstruksjoner faller ikke inn under vedlikehold, og må omsøkes og godkjennes».

Søknad

Ved søknad om endring eller utskifting av brygge vil det normalt tillates at eksisterende godkjente brygger erstattes med ny brygge av samme størrelse, utforming og beliggenhet. Videre vil ny brygge av inntil samme størrelse som eksisterende godkjent brygge som på bedre måte tar hensyn til landskap, natur og friluftsliv vanligvis tillates.

En forutsetning for at søknad om endring eller utskiftning av brygge tillattes er at eksisterende brygge er lovlig oppført. I mange tilfeller kan eiendommen ha skiftet eier flere ganger, slik at nåværende eier ikke har noen byggetillatelse å vise til. Det er da vanlig at kommunen går flere tiår tilbake i tid for å finne ut av om eksisterende brygge er lovlig etablert. I denne forbindelse er det to klare tommelfingerregler. Dersom bryggen er etablert før 1965 anses den å være lovlig oppført uten at byggetillatelse kan påvises. Er bryggen oppført etter 1985, og det ikke kan påvises noen byggetillatelse, er utgangspunktet at bryggen er «ulovlig». I perioden mellom 1965 og 1985 er rettsbildet mer komplisert. Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak. Vi kan reglene og unntakene.

Bygging i strandsonen

Ved større utskiftninger og endringer av brygger kommer som regel plan- og bygningsloven § 1-8 til anvendelse. Bestemmelsen oppstiller et byggeforbud i 100-metersbelte langs sjøen. Byggeforbudet er imidlertid ikke absolutt og kan fravikes. Det må da søkes om dispensasjon til kommunen. Dette kan du lese mer om her.

Ulovlig oppført brygge

Dersom bryggen din er ulovlig oppført vil dette medføre at kommunen kan kreve den fjernet. Du vil imidlertid kunne søke om tillatelse i ettertid. Søknaden blir da behandlet som om bryggen ikke var på stedet, og det er dagens regler i strandsonen som legges til grunn.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i byggesaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.