Så mye nabostøy må du tåle

Naboloven setter grenser for hvor mye du må finne deg i av støy fra naboen. Dersom din hagefred forstyrres av ville barneskrik fra naboens trampoline kan dette stride med loven. Det samme gjelder dersom du sjeneres av støy fra naboens løvblåser til alle døgnets tider.

Skjønnsmessige regler

Naboforhold reguleres av naboloven. Men lovens regler er svært skjønnsmessige og det kan være vanskelig å finne ut når nabostøy strider med loven. Generelt sagt kan naboen stort sett gjøre det han ønsker så lenge aktiviteten ikke medfører urimelig eller unødvendig ulempe eller skade for andre naboer. Nabostøyen må ligge innenfor en viss tålegrense. Denne tålegrensen vil variere ut i fra det bestemte strøks karakter.

Dersom du bor i et villastrøk må det være ventelig med noe gressklipperstøy om sommeren. Men om naboen klipper gresset midt på natten vil dette være både unødvendig og urimelig. Det er heller ikke uvanlig at naboen bygger, pusser opp eller har fest. Men om dette medfører unormalt mye støy kan det stride med loven. Loven setter altså ikke noen klar grense for hva som er lovlig, men det må avgjøres konkret i hvert enkelt tilfelle.

https://tonsbergadvokatene.no/fagomrader/eiendom/naboforhold/trampolinen-nabo-stoy-advokat

Noen generelle utgangspunkter

Støyen er gjerne unødvendig dersom naboen enkelt kan begrense den med enkle og rimelige tiltak.

Jo enklere det er for naboen å gjøre noen med problemet, jo større oppfordring har han til å gjøre det. For eksempel bør naboen flytte trampolinen hvis dette ikke er særlig tungvint for ham og ville barneskrik forstyrrer din hagefred. Naboen kan også enkelt lukke verandadøren dersom høy musikk fra hans radio plager deg.

Jo mer uvanlig problemet er for ditt boligområde, jo sterkere sak har du. At barn hopper på trampoline i et villastrøk er ikke uvanlig. Men om de driver med paint-ball vil dette være uvanlig og du kan ha grunn til å be ham stanse med dette.

Etter lov om helligdagsfred skal det på helligdager være roligere hele døgnet. Det vil si at det etter omstendighetene kan være forbudt å bruke motorgressklipper eller motorsag i bolig- eller hyttestrøk.

Borettslag eller sameie

Hvis du bor i borettslag eller sameie er det borettslagsloven eller eierseksjonsloven som gjelder. Disse har stort sett like regler som naboloven og vurderingene er også stort sett de samme som for villastrøk. Men du må forvente å høre mer til naboene i et leilighetskompleks enn i eneboliger eller rekkehus. De fleste borettslag har også nedskrevne ordensregler som beboerne må overholde.

Nabovarsel

Det anbefales sterkt å varsle naboene om dine kommende aktiviteter. Nabovarsel har ofte en preventiv effekt. De fleste tolererer nemlig nabostøy så lenge de vet om det på forhånd. Etter naboloven er du også pålagt å varsle naboer om du skal sette i gang med planting, graving, bygging, industrivirksomhet eller annet som kan føre til skade eller ulempe for naboen. Du får ikke bot hvis du ikke varsler, men med varsel slipper du ofte naboklager. Det er også viktig å huske at de samme lover og krav til hensyn gjelder selv med nabovarsel. Du kan med andre ord ikke bråke så mye du vil selv om du har varslet om det på forhånd.

Måtte betale 175.000 kr da han klaget på nabostøy

En nabo i et leilighetskompleks klaget på støy fra leiligheten over hvor det bodde en familie på ni. Retten uttalte at støyen ikke overgikk tålegrensen og at slik nabostøy må påregnes når man bor under en slik større familie. Naboen tapte saken og måtte betale kr 175.000 i saksomkostninger.

Støy fra varmepumpe overskred ikke tålegrensen

En enebolig i Bærum hadde installert et omfattende varmepumpeanlegg til oppvarming av hele huset. Eieren av naboeiendommen klaget på støy fra pumpen. I motsetning til tingretten fant lagmannsretten at støyen ikke oversteg tålegrensen. De uttalte for det første at det klart var ventelig og påregnelig at varmepumpen ble installert. For det andre var det særlig av miljømessige og økonomiske grunner blitt vanlig med varmepumpe i boliger. Videre lå eiendommene i et boligområde med forholdsvis tett bebyggelse og merkbar bakgrunnsstøy fra biler. Støyen fra varmepunmpen var da ikke så sjenerende og plagsom at tålegrensen etter naboloven var overskredet.