Hvorfor opprette fremtidsfullmakt?

Det er vanskelig å vite hva som skal skje resten av livet. Demens og annen alvorlig sykdom kan føre til at man ikke lenger klarer å ivareta egne interesser. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme hvem som skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke lenger klarer det selv.

fremtidsfullmakt

Hva er en fremtidsfullmakt?

Å opprette en fremtidsfullmakt er et alternativ til vanlig vergemål. En fremtidsfullmakt er et dokument hvor du oppnevner en eller flere personer som skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke lenger klarer det selv. Du bestemmer selv hvilke områder fullmektigen skal representere deg.

Ved vanlig vergemål vil Statsforvalteren tildele deg en verge når du ikke lenger klarer å ivareta dine interesser. Fordelen med å opprette fremtidsfullmakt er at du selv bestemmer hvem som skal være fullmektigen din, samt hvilket handlingsrom personen skal ha.

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt?

For å kunne opprette en fremtidsfullmakt må du være over 18 år og ha evne til å forstå fullmaktens betydning. Dette betyr at du må skrive fremtidsfullmakten mens du ennå har full forståelse for innholdet i en fremtidsfullmakt. Det vil for eksempel være for sent å skrive en fremtidsfullmakt når du har blitt dement. Så lenge du har forståelse for innholdet i fullmakten, kan du også trekke tilbake fremtidsfullmakten, eller velge å skrive en ny.

Hvem kan være fullmektig?

En fullmektig må ha fylt 18 år når fremtidsfullmakten skal benyttes. Fullmektigen kan være mindreårig når fullmakten skrives, så lenge personen er myndig når fullmakten trer i kraft. Videre må personen ha samtykket til å være fullmektig og ikke selv ha verge.

Det er lov til å oppnevne flere fullmektiger, men som oftest anbefales det å bare ha en. Det kan imidlertid være fornuftig å oppnevne en person som kan ta over for fullmektigen, dersom personen ikke kan eller ønsker å være fullmektig lenger.

Fremtidsfullmaktens utforming

For at en fremtidsfullmakt skal være gyldig må den være skriftlig og underskrives av fullmaktsgiver. Videre må fullmakten underskriver av to vitner, som er over 18 år, og som ikke er i direkte slektskap eller i et forhold med fullmaktsgiver. Vitnene bekrefter med sin signatur at fullmaktsgiver forstår innholdet i fremtidsfullmakten.

Det må komme tydelig frem av fullmakten at den er ment å ha en fremtidsvirkning. Det betyr at det må komme tydelig frem hva fullmakten skal gjelde, samt at den først gjelder når fullmaktsgiver ikke lenger klarer å ivareta sine egne interesser. Følger ikke fullmaktene formkravene vil den være ugyldig, og Statsforvalteren vil opprette en verge for deg.

Du kan bestemme hva fullmakten skal omfatte

Du kan selv bestemme hva fullmakten skal regulere. Hvis fremtidsfullmakten bare gjelder noen forhold, kan det bli aktuelt å oppnevne en verge i tillegg til fullmektigen. Vergemålet vil da gjelde parallelt med fremtidsfullmakten.

Når trer fremtidsfullmakten i kraft?

Fremtidsfullmakten trer i kraft når fullmaktsgiver på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser. Det kan være vanskelig å vite når dette skjer. Dersom du er usikker på om fremtidsfullmakten har trådt i kraft, kan du ta kontakt med Statsforvalteren for veiledning. Du kan også ta kontakt med fullmaktsgiverens fastlege for å få en vurdering av han eller hennes helse.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kan bistå deg med å opprette fullmakt, samt sørge for at du overholder formkravene. Videre kan vi svare på spørsmål, og gi deg råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.