Slik gjør du når samvær med barna ikke fungerer!

I et samlivsbrudd er mange foreldre uenige i hvor barnet skal bo fast og hvor mye samvær den andre av foreldrene skal ha. 

Som regel klarer foreldrene å finne frem til en løsning som man prøver ut.

Men hva gjør du dersom bostedsløsningen og samvær ikke fungerer?

Dersom bostedsløsningen og samvær ikke fungerer, må du ta opp problemet med den andre forelderen.
Husk at bosteds- og samværsspørsmålet ikke må tas opp mens barnet er tilstede! Barnet må heller ikke brukes som «sendebud»!

Benytt advokat ved meklingsmøtet

Om dere ikke blir enige, er det smart å benytte seg av advokat slik at du stiller ekstra godt forberedt til meklingsmøtet ved familievernkontoret i kommunen. Dette møtet er obligatorisk for foreldre som skiller lag og som har barn under 16 år. Advokaten kan også bistå i forhandlingene hvor målet er å komme frem til en avtale mellom foreldrene.

Samvær til domstolene

Dersom saken kommer inn under domstolene, vil den av og til løse seg i et saksforberedende møte i tingretten. I dette møtet er det oppnevnt en psykolog som bistår i meklingen mellom foreldrene. Det er altså ikke slik at det alltid blir en lang prosess om saken kommer inn for domstolene.

Hvis foreldrene ikke blir enige og dommeren må avgjøre samvær, vil disse momentene ha relevans for avgjørelsen:

  • barnets tilknytning til foreldrene
  • foreldrenes omsorgsevner
  • risikoen ved et miljøskifte
  • ønskene til barnet og foreldrenes samarbeidsevne

Domstolen skal treffe sin avgjørelse ut ifra hva som er til «barnets beste» og det blir alltid en konkret vurdering.
Det er viktig å være klar over at man har mulighet til å få fri rettshjelp i saker vedrørende barn.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved spørsmål om fast bosted og samvær

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag. Hos oss får du en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker om du har rett på dine kostander dekket gjennom forsikring eller andre ordninger som fri rettshjelp.

E-post: post@tonsbergadvokatene.no Telefon: 33 35 08 90

Relaterte saker:

Samvær med barn under tilsyn – når kan jeg kreve det?
Hvor skal de minste barna bo ved samlivsbrudd?