Hvor skal barnet bo og hvordan er det med samvær?

Når to parter velger å skille lag blir det ofte konflikt om hvordan man skal gjøre det i forhold til barna. Dette er saker som vekker mye følelser og forholdet mellom foreldrene er ofte ikke så godt. Da er det lurt å få bistand fra en advokat som arbeider for at det blir en fornuftig løsning.

Hva er foreldreansvar?

Barn har rett til omsorg og omtanke jf. barneloven § 30. Dette er det den eller de som har foreldreansvaret som skal sørge for. Videre har de(n) som har foreldreansvaret rett og plikt til å ta avgjørelser for barnet. Barnet har rett til å være med på avgjørelser etter § 31. Barnets mening skal tillegges vekt ut ifra barnets alder og modenhet.

Hvem har foreldreansvaret?

Foreldre som er gifte eller samboere har foreldreansvaret sammen. Spørsmålet oppstår når de skiller lag, eller aldri har bodd sammen. Hovedregelen ved samlivsbrudd er at de fortsetter å ha foreldreansvaret sammen. Her står imidlertid foreldrene fritt til selv å avtale hvem som skal ha foreldreansvaret jf. § 34. Blir de ikke enige må retten treffe en avgjørelse. Her skal retten vanligvis bestemme at begge skal ha foreldreansvaret sammen, med mindre særlige grunner tilsier at en av foreldrene bør ha foreldreansvaret alene.

Hvis foreldrene aldri har vært gift eller samboere har mor foreldreansvaret alene jf. § 35. Er foreldrene enige kan de likevel avtale at de skal ha foreldreansvar sammen eller at far skal ha foreldreansvar alene. Denne avtalen er kun gyldig hvis det er gitt melding til folkeregisteret. Hvis foreldrene ikke blir enige kan saken bringes inn for domstolen for avgjørelse jf. § 56.

Hvor skal barnet bo fast?

Foreldrene kan avtale hvor barnet skal bo fast. Det kan enten avtales at barnet skal bo fast hos en av foreldrene, eller at barnet skal bo fast hos begge jf. § 36. Hvis ikke foreldrene blir enige må retten bestemme hvor barnet skal bo. Hovedregelen er her at retten skal bestemme at barnet skal bo hos en av foreldrene. Hvis det foreligger særlige grunner kan retten likevel bestemme at barnet skal bo fast hos begge.

Samvær med den barnet ikke bor fast hos

Utgangspunktet er at barnet har rett til samvær med begge foreldrene jf. § 42. Begge foreldrene plikter å sørge for at barnet får det samværet det har krav på. Det er antatt at det som regel er viktig og verdifullt for barnet å ha samvær med begge foreldrene. Hvis samvær med den ene forelderen ikke er til barnets beste skal samvær nektes jf. § 43. Etter rettspraksis skal det som regel en del til før samvær kan nektes helt. Denne bestemmelsen blir primært brukt hvis det er fare for at barnet vil bli utsatt for overgrep eller vold.

Samværets omfang

Utgangspunktet er at foreldrene står fritt til å bestemme hvor mye samvær barnet bør ha med den forelderen som det ikke bor fast hos. Denne avgjørelsen skal tas ut ifra hva de mener er det beste for barnet. I § 43 andre ledd nevnes flere momenter som bør vurderes ved avgjørelsen av samværets omfang. Hvis foreldrene ikke blir enige om omfanget av samværet må retten avgjøre saken.

Vanlig samvær

Hvor mye samvær som er det beste for barnet må avgjøres konkret i hver enkelt sak. Likevel har barneloven definert hva som er «vanlig samværsrett». Dette er en kveld i uka med overnatting, annenhver helg, tre uker i sommerferien og annenhver vinter- påske- høst- og juleferie.

Vilkår for samvær

Det kan settes vilkår for samvær, herunder at samvær skal skje under tilsyn av en annen person. Vilkår kan både avtales mellom partene eller bestemmes av retten. Det kan også avtales andre vilkår for samvær, f.eks. at samværet skal foregå et bestemt sted, at en bestemt person ikke skal være tilstede o.l.  Vilkår skal settes for å ivareta barnets beste. Hvis det kan være fare for at barnet vil bli utsatt for vold under samværet, og dette ikke medfører at den forelderen mister samværsretten helt, bør samværet skje med tilsyn av en tredjeperson.

Kontakt advokat!

Det er svært mange spørsmål som må løses ved samlivsbrudd hvor det er barn involvert. Her er det mange følelser og begge foreldrene ønsker vanligvis mest mulig samvær. Samtidig er det viktig at hensynet til barnets beste blir ivaretatt. Da er det lurt å ha en advokat som kan reglene på din side. Da er du sikret at saken får en rettferdig løsning, både for deg og barnet.

Fri rettshjelp i slike saker

I saker som gjelder foreldreansvar og samvær med barn kan du ha krav på fri rettshjelp. Det betyr at staten dekker dine advokatkostnader i forbindelse med saken. Tønsbergadvokatene vil alltid undersøke om du kan ha krav på å få dekket dine advokatkostnader gjennom fri rettshjelp.

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene

E-post: post@tonsbergadvokatene.no
Telefon: 33 35 08 90

Relaterte saker:

Samværsordning når foreldrene går fra hverandre
Hva gjør du når samværet ikke fungerer?