Samvær med barna under tilsyn - når kan du kreve det og hvordan?

Hvilke tilsynsformer finnes?

Samvær med barna 

Samvær under tilsyn innebærer at en annen person er til stede under samværene. Det vil være aktuelt i barnefordelingssaker der det er påstander om vold, rus, psykiske lidelser, barnebortføring eller seksuelle overgrep. Det kan også være aktuelt i en overgangsperiode hvis barnet ikke kjenner samværsforelderen særlig godt. I så fall bør det være en person barnet er trygg på.

Tilsynspersonen

Tilsynspersonen kan være en person som begge foreldre kjenner, for eksempel et familiemedlem eller en venn. Dersom det ikke er noen slik person å oppdrive, har domstolen i særlige tilfeller adgang til å pålegge det offentlige å oppnevne en tilsynsperson ved samvær med en av foreldrene. Det vil da være Bufetat som oppnevner tilsynspersonen.

Domstolene pålegger ofte samvær under tilsyn innledningsvis i saken dersom bostedsforelderen krever det. Dette gjøres fordi man ikke ønsker å ta noen sjanser når det gjelder barn og deres beste. Mens saken pågår vil det som oftest være en sakkyndig som utreder saken. Vedkommende vil også kunne ta en vurdering av tilsynsordningen, herunder om den fungerer optimalt og hvor lenge den bør vare.

To ulike former for tilsyn

Det finnes to ulike former eller nivåer

  • Beskyttet tilsyn, der forelder/barn overvåkes under samværet
  • Støttet tilsyn, der det er forsvarlig med mer fleksible løsninger

Beskyttet er begrenset til tilfeller der det kun er aktuelt med et sterkt begrenset samvær. Det kan dreie seg om saker der det har vært problematikk knyttet til vold, rus og psykiske lidelser, som kan påvirke omsorgsevnen, men der det likevel vil være til barnets beste med et begrenset samvær.

Støttet er et mindre omfattende tiltak enn beskyttet tilsyn, og kan fastsettes der det ikke er behov for overvåkning under hele samværet. Støttet tilsyn vil være særlig aktuelt i tilfeller der det er vedvarende konflikter mellom foreldrene og barnets behov tilsier tilsyn. Videre kan støttet tilsyn benyttes ved kontaktetablering i tilfeller der foreldre og barn ikke kjenner hverandre. I sistnevnte tilfelle kan det være aktuelt å benytte en tilsynsperson som er kjent for barnet.

Har du rett til fri rettshjelp 

Kontakt Tønsbergadvokatene ved barnefordelingssaker

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag. Hos oss får du en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker om du har rett på dine kostander dekket gjennom forsikring eller andre ordninger som fri rettshjelp.

E-post: post@tonsbergadvokatene.no Telefon: 33 35 08 90

Relaterte saker:

Barnevernlov og barnelov – hva betyr det?