Hvor skal de minste barna bo ved samlivsbrudd?

Når samlivsbruddet er en realitet må det avgjøres hos hvem av foreldrene barna skal bo og hvilket samvær barna skal ha med forelderen barna ikke skal bo hos.

Barneloven sier at foreldrene i en slik situasjon skal avgjøre både spørsmålet om bosted og spørsmålet om samvær ut i fra hvilken barnefordeling som vil være den beste for barna.

Beste for barna

Hva som er den beste løsningen for barna vil naturlig nok variere og det er mange hensyn å vurdere. Når foreldre ikke klarer å bli enige om hvilken løsning som vil være den beste for deres barn og saken fremmes for retten for avgjørelse, vil retten svært ofte benytte seg av en sakkyndig. Den sakkyndige har kunnskap som ofte bidrar til at foreldrene klarer å komme frem til en løsning. Den sakkyndige har kunnskap om hva som er viktig for barn for å sikre barnet en god utvikling. Mye av denne kunnskapen baserer seg på forskning.

De minste barna

De minste barna er på flere måter i en spesiell situasjon, men det faktum at de minste barna skal gjennom en enorm utvikling i sine tre første leveår er ofte en avgjørende faktor når det skal bestemmes hvilken ordning som skal gjennomføres. Det er svært viktig at barnets livssituasjon tilrettelegges på en måte som ikke forstyrrer utviklingen barnet skal igjennom. Barnet skal bruke sine krefter på å lære.

Anbefaling om samvær

Foreningen for sakkyndige psykologer, en faggruppe i Norsk Psykologiforening, har i 2014 utarbeidet en anbefaling om samvær for barna fra 0 til 3 år. Det må alltid foretas en konkret vurdering, men det er en generell anbefaling at barn i de første 18 til 36 levemåneder skal ha en fast omsorgsbase og en hovedomsorgsperson, med hyppige og relativt korte samvær med den forelderen barnet ikke bor hos. Det er altså i utgangspunktet ikke anbefalt delt bosted, for eksempel slik at barnet bor hos mor og far annenhver uke.

Det er anbefalt en «opptrappingsordning» mht samværsomfang de tre første leveår. I tillegg gir anbefalingen veiledning på ulike forhold som tilsier mer eller mindre samværsomfang enn det som i utgangspunktet er anbefalt.

Har du spørsmål om barnefordeling ved samlivsbrudd? Tønsbergadvokatene hjelper deg!

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag. Hos oss får du en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker om du har rett på dine kostander dekket gjennom forsikring eller andre ordninger som fri rettshjelp.

E-post: post@tonsbergadvokatene.no Telefon: 33 35 08 90

Du kan ha krav på fri rettshjelp i sak om barn og samlivsbrudd

Relaterte saker:

Når samvær med barn ikke fungerer
Når kan du be om samvær under tilsyn?