Hva gjør du når samværet ikke fungerer?

Når foreldre skiller lag, er det en rekke spørsmål som må avklares hva gjeldet barnet. Det grunnleggende spørsmål er hvem barnet skal bo fast hos, og hvilken samværsrett den andre av foreldrene skal ha.

Mange foreldre er uenige i hvor barnet skal bo fast og hvor mye samvær den andre av foreldrene skal ha. Det finnes også foreldre som ønsker å praktisere delt fast bosted, men hvor den andre av foreldrene motsetter seg det. Som regel klarer man å finne frem til en ordning som man prøver ut. Men hva gjør du dersom bostedsløsningen og samværet ikke fungerer?

  1. Ta opp problemstillingen med den andre forelderen. Husk at bosteds- og samværsspørsmålet ikke må tas opp mens barnet er tilstede. Barnet må heller ikke brukes som «sendebud». Har barnet fylt 7 år, skal barnet få si sin mening om hvor det skal bo. For barn som er 12 år eller eldre, skal deres mening tillegges stor vekt.
  2. Dersom dere ikke blir enige, forsøk mekling ved familievernkontoret i kommunen. Hvis enighet heller ikke oppnås i meklingsmøtet, bør advokat engasjeres.
  3. I mange tilfeller løses sakene via forhandlinger. Hvis saken må bringes inn for domstolene for en avgjørelse, skal avgjørelsen først og fremst rette seg etter det som er «best for barnet». Denne avgjørelsen vil bygge på en helhetsvurdering sammensatt av de konkrete forhold i den enkelte sak. Det man søker å finne frem til hvor barnet vil få de beste oppvekst- og utviklingsmulighetene. Følgende momenter normalt ha relevans i avgjørelsen om fast bosted og samvær: barnets tilknytning til foreldrene, foreldrenes omsorgsevner, barnets vante bosted/nærmiljø, ønskene til barnet og foreldrenes samarbeidsevner.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved barnefordelingssaker

Kontakt Tønsbergadvokatene ved advokat Ida Hamre Høyendahl
tlf 926 32 940 eller e-post ida.hoyendahl@advokat.no