Hva gjør du når samværet ikke fungerer?

Når foreldre skiller lag, er det en rekke spørsmål som må avklares hva gjeldet barnet. Det grunnleggende spørsmål er hvem barnet skal bo fast hos, og hvilken samværsrett den andre av foreldrene skal ha.

Mange foreldre er uenige hvem som skal ha samvær med barnet, og hvor barnet skal bo fast. Det er også vanlig å være uenige i hvor mye samvær den andre av foreldrene skal ha. Det finnes også foreldre som ønsker å praktisere delt fast bosted, men hvor den andre av foreldrene motsetter seg det. Som regel klarer man å finne frem til en ordning som man prøver ut. Men hva gjør du dersom bostedsløsningen og samværet ikke fungerer?

  1. Ta opp problemstillingen med den andre forelderen. Husk at bosteds- og samværsspørsmålet ikke må tas opp mens barnet er tilstede. Barnet må heller ikke brukes som «sendebud». Har barnet fylt 7 år, skal barnet få si sin mening om hvor det skal bo, jf barnelova § 31. For barn som er 12 år eller eldre, skal deres mening tillegges stor vekt.
  2. Dersom dere ikke blir enige, forsøk mekling ved familievernkontoret i kommunen. DE kan hjelpe med å bli enige om hvem som skal ha samvær med barnet.  Hvis enighet heller ikke oppnås i meklingsmøtet, bør advokat engasjeres.
  3. I mange tilfeller løses sakene via forhandlinger. Hvis saken må bringes inn for domstolene for en avgjørelse, skal avgjørelsen først og fremst rette seg etter det som er «best for barnet». Denne avgjørelsen vil bygge på en helhetsvurdering sammensatt av de konkrete forhold i den enkelte sak. Det man søker å finne frem til hvor barnet vil få de beste oppvekst- og utviklingsmulighetene. Følgende momenter normalt ha relevans i avgjørelsen om fast bosted og samvær: barnets tilknytning til foreldrene, foreldrenes omsorgsevner, barnets vante bosted/nærmiljø, ønskene til barnet og foreldrenes samarbeidsevner.
https://tonsbergadvokatene.no/fagomrader/famililie-arv-skifte/barn/samvaer-tilsyn
https://tonsbergadvokatene.no/fagomrader/famililie-arv-skifte/barn/samvaer-tilsyn

Tønsbergadvokatene hjelper deg!

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag. Hos oss får du en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker om du har rett på dine kostander dekket gjennom forsikring eller andre ordninger som fri rettshjelp.

E-post: post@tonsbergadvokatene.no
Telefon: 33 35 08 90