Barnevernlov og barnelov - hva betyr det?

Ved samlivsbrudd må foreldrene bli enige om hvor barnet skal bo fast og hvor mye samvær det skal være med den andre forelderen.

Barneloven

Hvis foreldrene ikke blir enige, kan retten avsi dom om fast bosted og samvær. Spørsmålet avgjøres etter barneloven, hvor det avgjørende hensynet skal være hva som er det beste for barnet. Dersom barneverntjenesten mener at det foreligger alvorlig omsorgssvikt hos den av foreldrene som har omsorgen, kan de fremme forslag om omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem. Når barnet bor fast sammen med den ene og barneverntjenesten mener at det er alvorlige mangler i den daglige omsorgen barnet får av denne, oppstår spørsmålet om barneverntjenesten kan flytte barnet fra den ene forelderen til den andre.

Barnevernlov

Lovgiver har lagt opp til et tosporet system, der barnevernloven regulerer i hvilke tilfeller det offentlige kan gripe inn overfor private. Loven stiller strenge vilkår. Barn skal som utgangspunkt vokse opp hos sine biologiske foreldre. Det er ikke tilstrekkelig at det offentlige kan tilby barnet bedre betingelser. Det må avdekkes klare avvik fra det normale for at det skal være tale om å frata foreldrene omsorgen for barnet. Det er Fylkesnemnda som fatter vedtak om omsorgsovertakelse etter forslag fra barneverntjenesten.

Tvist mellom foreldrene

En tvist mellom foreldrene om hvor barnet skal bo fast skal avgjøres etter barneloven. Her er vurderingstemaet et annet. Etter barneloven skal dommeren sammenligne oppvekstvilkårene hos de to foreldrene og avgjøre hvor det vil være best for barnet å bo fast. Dommeren kan ikke velge å plassere barnet hos andre enn foreldrene, men må velge hvem av de to som er det beste alternativet.

Barnevernet kan ikke flytte omsorg

Lovgiver har ikke gitt barnevernet kompetanse til å flytte omsorgen fra en forelder til en annen. Det er bare retten som kan avsi dom om hvem av foreldrene barnet skal bo fast hos. Hvis barnevernet mener at barnet burde bo hos den andre, må barnevernet be den andre forelderen om å ta saken til retten for å kreve flytting av fast bosted. At barneverntjenesten har anbefalt den ene forelderen å kreve fast bosted vil i mange tilfeller få stor innflytelse på rettens vurdering, men barneverntjenestens mening trenger ikke bli avgjørende.

Akutt krisesituasjon

Et unntak gjelder i tilfeller der barnet har kommet i en akutt krisesituasjon. Da kan barneverntjenesten velge å flytte barnet fra den ene forelderen til den andre i et vedtak om akuttplassering. Det er en forutsetning at det er til det beste for barnet, at den andre forelderen er skikket til å ha omsorgen og at det blir fremmet sak om bosted for domstolene. Akuttplasseringen kan ikke være en varig ordning. Hvor barnet skal bli boende fast vil avgjøres i en barnefordelingssak for domstolene. barnevern.

Tønsbergadvokatene hjelper deg ved barn og barnevern-saker!

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag. Hos oss får du en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker om du har rett på dine kostander dekket gjennom forsikring eller andre ordninger som fri rettshjelp.

E-post: post@tonsbergadvokatene.no
Telefon: 33 35 08 90

Relaterte saker:

Samvær med barna under tilsyn