Tilbakekall av arbeidstillatelse - når kan myndighetene gjøre det?

Det har lenge vært et åpent spørsmål om utlendingsmyndighetene har adgang til å tilbakekalle arbeidstillatelser som er gitt til søkere som ikke selv har gitt feil opplysninger til myndighetene.

Fra tid til annen blir en arbeidstillatelse tilbakekalt av utlendingsmyndighetene fordi det viser seg at tillatelsen ble gitt på uriktig grunnlag.

Arbeidstillatelse gitt på feil grunnlag

I fjor behandlet Høyesterett en sak der tre tyrkiske søsken hadde kommet til Norge i familiegjenforening med sin far (HR-2016-2017A). Da det kom fram at faren hadde hatt et proforma ekteskap som grunnlag for opphold i Norge, tilbakekalte UDI tillatelsene for søsknene. Høyesterett kom fram til at loven gir adgang til å tilbakekalle tillatelsen der denne er gitt på feil grunnlag. At søsknene hadde vært i god tro ble det ikke lagt vekt på.

Høyesterett om arbeidstillatelse

Høyesterett kom til at
«Dersom de midlertidige tillatelsene bygger på et uriktig faktisk grunnlag, kan vedtaket om permanent oppholdstillatelse kjennes ugyldig.»

Høyesterett uttalte imidlertid at
«Når det er aktuelt å statuere ugyldighet til ugunst for parten, har det blant annet betydning hvor lang tid som har gått og i hvilken grad parten har innrettet seg etter vedtaket.»
Det er med andre ord ikke tilstrekkelig for å kalle tilbake tillatelsen, at den er gitt på feil grunnlag. Utlendingsmyndighetene må også vurdere situasjonen for hver enkelt konkret.

Sterke menneskelige hensyn

Det er ikke gitt rettslige normer for hvor lenge en må ha vært i Norge for å kunne beholde tillatelsen. Dette må vurderes individuelt. Det er naturlig å se hen til reglene om opphold på grunn av særlig sterke menneskelige hensyn.
Som hovedregel vil opphold på under tre år ikke regnes som særlig tilknytning. Men dersom du er født i Norge eller kom hit veldig ung, og siden har bodd flere år i landet, kan det likevel gi rett til fortsatt opphold. Barn som har sterk tilknytning til riket kan ha rett til fortsatt opphold på grunn av særlig sterke menneskelige hensyn.

Økning i antall forhåndsvarsler

Tønsbergadvokatene erfarer at det nå er en økning i antall forhåndsvarsel om tilbakekall. Vi yter fri rettshjelp i saker om tilbakekall og utvisning. Har du mottatt forhåndsvarsel, ta kontakt med advokat Randi Munkeby.

Fri rettshjelp

I slike saker kan du ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker kostnader for advokat. 
Tønsbergadvokatene søker om fri rettshjelp for deg. Reglene for fri rettshjelp vil bli gjennomgått med deg i første møte, slik at du kan være trygg på dine advokatutgifter.

Tønsbergadvokatene hjelper deg ved tilbakekall av arbeidstillatelse.

Relaterte saker:
Drøftelsesmøte i arbeidskonflikt