Hvor lenge kan du være i utlandet når du mottar trygd?

Planlegger du et lengre opphold i utlandet og mottar trygd, må du være oppmerksom på kravene til botid i Norge.

Hvis det viser seg at du har oppholdt deg for lenge i utlandet, kan nemlig trygd opphøre.

Medlemskap i Folketrygden

For rett til alderspensjon og uføretrygd er det et vilkår at du er medlem av Folketrygden. Personer som er bosatt i Norge er pliktige medlemmer i Folketrygden. Den som ikke er medlem i Folketrygden får likevel alderspensjon og uføretrygd dersom vedkommende har minst 20 års botid. Botid regnes fra en person fylte 16 år til og med det året han eller hun fylte 66 år.

Det vil si at alderspensjonister som har bodd i Norge i mer enn 20 år, fritt kan bosette seg i utlandet og motta alderspensjonen der. For de som har lavere botid enn 20 år, er det nødvendig å fortsatt være bosatt i Norge og ikke ha for lange utenlandsopphold. Det kan føre til opphør av trygd og pensjonen.

Bosatt i Norge

Som bosatt i Norge regnes den som oppholder seg i Norge, når oppholdet er ment å vare eller har vart minst 12 måneder. En person som flytter til Norge, regnes som bosatt fra innreisedatoen. Oppholdet i Norge regnes bare med så lenge det er lovlig opphold.

Personer som oppholder seg i Norge i mer enn seks måneder i året, i to eller flere påfølgende år, regnes som bosatt i Norge. Du kan i utgangspunktet være i utlandet i ett år sammenhengende og fremdeles være medlem av Folketrygden. Det er hvis oppholdet er ment å vare kortere enn 12 måneder.

Objektiv vurdering

Det er ikke tilstrekkelig å reise hjem på ferie i Norge en gang i blant. Det avgjørende er hva som er planlagt. Har du har tenkt til å bo i utlandet i to år, blir du meldt ut av Folketrygden. Et utenlandsopphold som for eksempel er ment å vare i to år, vil derfor ikke kunne anses som to midlertidige opphold om vedkommende skulle ta ferie- eller besøksopphold i Norge etter ett år. I vurderingen av hva som er hensikten med oppholdet ser myndighetene ikke bare på vedkommendes egen oppfatning om varigheten. Det blir også vurdert om personen har etablert et hjem i utlandet, om du har din nærmeste familie med, hva er formålet med oppholdet, om det etablert et tilstrekkelig varig arbeidsforhold osv.

Vær oppmerksom på at hvis du er ute av Norge i mer enn seks måneder pr år i to eller flere år etter hverandre, kan trygden opphøre.

Tilbakebetalingskrav av trygd

I praksis er det eksempler på at NAV har fått opplysninger om at personer har oppholdt seg i utlandet og latt ytelsen opphøre. Dersom det er gitt feilaktige opplysninger til NAV, vil det være grunnlag for tilbakebetaling og evt rentetillegg dersom det er gjort bevisst. Trygderetten har blant annet behandlet en sak hvor en person hadde oppholdt seg i flere land i Sør-Europa (TRR-2014-800). NAV hadde blant annet gjort søk i valutaregistret og funnet at han hadde brukt bankkort i sør-Europa og kjøpt seg leilighet der. Det gjorde at Trygderetten stadfestet vedtak om opphør av medlemskap i Folketrygden.

Tønsbergadvokatene hjelper deg ved spørsmål rundt trygd fra NAV

Kontakt advokat Randi Munkeby
E-post  munkeby@advokat.no, telefon 91665055.

Relaterte saker:

NAVs veiledningsplikt