Opprett fremtidsfullmakt før det er for sent

Mange går rundt og bekymrer seg for hva som skal skje hvis han eller hun skulle bli dement eller få andre alvorlige helseplager som gjør at man ikke lenger er i stand til å ivareta sine egne interesser. Det kan enkelt løses ved en fremtidsfullmakt.

Hva er en fremtidsfullmakt?

Fremtidsfullmakt er definert i vergemålsloven § 78. En fremtidsfullmakt er en fysisk fullmakt til én eller flere personer til å representere fullmaktsgiveren på angitte områder hvis fullmaktsgiveren ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser på grunn av sinnslidelse, demens eller annen alvorlig svekkelse av helsen. Fullmaktsgiveren står relativt fritt til selv å bestemme hva fullmakten skal omfatte.

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt?

Det stilles få krav til hvem som kan opprette en fremtidsfullmakt. Etter vergemålsloven § 79 er det et vilkår at fullmaktsgiveren må ha «fylt 18 år og har evnen til å forstå fullmaktens betydning.» I dette ligger det at fullmaktsgiveren må ha samtykkekompetanse. Hvis fullmaktsgiveren allerede er under vergemål kan han eller hun ikke opprette en fremtidsfullmakt.

Hvorfor opprette en fremtidsfullmakt?

Skulle du bli utsatt for noe som tilsier at du blir satt under vergemål er det en fordel å allerede ha opprettet en fremtidsfullmakt. Da vil den eller de personene du har valgt gå inn i den rollen vergen din ellers ville fått. På denne måten bestemmer du hvem du vil skal få den kompetansen du ønsker å delegere. Alle fysiske personer som er over 18 år og ikke selv er under vergemål kan utpekes som fullmektig. Fullmaktsgiveren kan altså utpeke en eller flere personer som han stoler på til å ta hånd om økonomien sin hvis han ikke lenger er i stand til det selv.

Hvis du ikke har opprettet en fremtidsfullmakt vil en annen person bli oppnevnt som din verge hvis du ikke lenger kan ivareta dine interesser. Det er fylkesmannen som står for oppnevning av verge jf. vergemålsloven § 25. Her vil den som blir satt under vergemål ikke lenger kunne påvirke hvem som blir oppnevnt som verge.

Dessuten vil rammene for vergemål være strengere enn det behøver å være hvis man har opprettet en fremtidsfullmakt. Etter vergemålsloven § 31 plikter vergen å «ivareta interessene til den som er under vergemål.» Det betyr at vergen i liten grad skal vektlegge andre nærstående interesser. Dette gjelder selv om den som er under vergemål kanskje hadde vært mer gavmild eller styrt økonomien sin på en annen måte. Ved å opprette en fremtidsfullmakt står du ganske fritt til selv å bestemme hva fullmektigen kan gjøre i ditt navn. Det er f.eks. ingenting i veien for at en fremtidsfullmakt kan gi fullmektigen kompetanse til å dele ut økonomiske gaver til barnebarn eller andre.

Kan spare deg penger

Blir du satt under vergemål vil fylkesmannen kunne overta ansvaret for midlene dine. Pengene blir da låst og fylkesmannen styrer kontoen. Dette kan igjen ha betydning egenbetalingen på sykehjemsplass. Står pengene låst hos fylkesmannen kan det medføre at egenbetalingen for sykehjemsplass blir høyere enn den hadde blitt hvis familien fikk råde over pengene dine. En fremtidsfullmakt kan derfor medføre at din familie får større andel av pengene dine.

Gir stor valgfrihet

I fremtidsfullmakten kan du angi hva du vil skal omfattes og hva du ikke vil skal omfattes. Det anbefales at dette gjøres ganske presist slik at man slipper spørsmål om dette i ettertid. En fremtidsfullmakt kan gjelde for både økonomiske og private forhold. Hva skal skje med hytta, huset eller bilen? Hvordan skal ektefellen tilgodeses? Hvordan skal firmaet ditt drives videre? Skulle det skje noe som medfører at du blir satt under vergemål kan slike spørsmål fort bli vanskelige. Dette kan du forhindre ved å gi instrukser i en fremtidsfullmakt.

Pass på formkravene!

Loven inneholder en del formkrav som må være oppfylt for at fremtidsfullmakten skal være gyldig. Det er derfor veldig viktig at disse blir overholdt nøye. Tønsbergadvokatene anbefaler derfor at du bruker advokat når du skal opprette en fremtidsfullmakt. Advokaten sørger for det praktiske og påser at alle formkravene er oppfylt. I tillegg vil advokaten kunne utforme en presis tekst som omfatter akkurat det du ønsker. Da slipper man å krangle om meningen i fremtidsfullmakten i ettertid.

Du kan angre

Så lenge du fremdeles har samtykkekompetanse kan du når som helst endre eller trekke fremtidsfullmakten tilbake. Selv om du har avgitt et løfte om å ikke trekke fremtidsfullmakten tilbake er ikke dette løftet bindende for deg.

Tønsbergadvokatene hjelper deg!

Tønsbergadvokatene mener at mange flere ville hatt glede av å opprette en fremtidsfullmakt. Man kan da påvirke i mye større grad hva som vil skje hvis du selv skulle bli dement eller av andre helsemessige årsaker ikke lenger kan ivareta egne interesser. En fremtidsfullmakt kan gi deg og dine nærmeste større trygghet.

Tønsbergadvokatene har oppdatert kompetanse på fremtidsfullmakter og bistår deg med å utarbeide en fremtidsfullmakt som dekker dine behov. Kontakt oss i dag, så hjelper vi deg!

E-post: post@tonsbergadvokatene.no
Telefon: 33 35 08 90