Ektepakt - avtale mellom ektefeller

Ektefeller har som alle andre i utgangspunktet avtalefrihet. Ved visse disposisjoner er det imidlertid strengere formkrav. Da kreves det ektepakt.

Hva er ektepakt?

Ektepakt er en avtale mellom ektefellene som må følge formkravene i ekteskapslovens § 54. Kort oppsummert kreves det som utgangspunkt at ektepakten er inngått skriftlig, med to vitner som begge ektefellene har godkjent. Ektefellene og vitnene må også underskrive avtalen, samt begge ektefeller må ha medvirket til den. En slik avtale er bindende både for ektefellene selv og deres arvinger.

Det vil ofte være nødvendig at ektepakten tinglyses for at den skal ha den ønskede virkningen. Den må blant annet tinglyses for at den skal ha virkning ovenfor kreditorer.

Når stilles det krav til ektepakt?

Det stilles krav om ekteskapsform i avtaler om særeie. Det er avtaler som holder verdier utenfor delingen ved ekteskapets opphør. Det er også krav om ekteskapsform ved avtale om at lengstlevende kan sitte i uskifte med særeie, samt avtale om unntak fra regelen om skjevdeling.

Alle gaver mellom ektefeller krever ekteskapsform for å være gyldige. Dette gjelder så lenge gaven ikke anses som vanlig jf. ekteskapsloven § 50. Hva som anses som en vanlig gave må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. I kommentarene til ekteskapsloven er det antydet at en vanlig gave tilsvarer gaver opp til omtrent en måneds bruttolønn.

Det trengs også ektepakt hvis man skal endre, eller avtale at en ektepakt ikke skal gjelde lenger. Dette kommer frem av ekteskapslovens § 46.

Viktig å overholde formkravene til ektepakt

Overholder man ikke formkravene til ektepakt risikerer man at avtalen er ugyldig. Det kan dermed skje at ektefellene tror de har en ektepakt, men så har de det ikke likevel. Det kan derfor være lurt å la seg bistå av advokat ved opprettelse av en slik avtale.

Det kan også skje tilfeller hvor en ektefelle ikke skjønner alvoret av en ektepakt. En slik avtale er nemlig bindene for ektefellene og deres arvinger. Det er dermed viktig at man setter seg inn i rettstilstanden før en slik avtale inngås. Dette hjelper vi i Tønsbergadvokatene deg med.

Advokatbistand kan lønne seg

Det gikk en sak for høyesterett i 1999. Saken omhandlet en ektepakt som ga mannen 7 ganger større formue enn ektefellen. Høyesterett kom til at kona selv måtte bære risikoen for at hun ikke hadde tenkt på konsekvensene ved et samlivsbrudd. Kona fikk dermed ikke medhold i at avtalen skulle settes til side som urimelig.

Som vi ser i tilfellet ovenfor er det viktig å forstå rekkevidden av en ektepakt. Slike avtaler blir fort kompliserte og det lønner seg dermed å la seg bli bistått av advokat.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene for en uforpliktende vurdering av din sak. Vi ha god og bred erfaring på fagområdet og hjelper deg gjerne.