Skjevdeling i arveoppgjør

Lengstlevende ektefelle kan komme urimelig dårlig ut dersom førstavdødes særkullsbarn krever skjevdeling av store verdier i arveoppgjøret.

Sammensatt skifte

Når en ektefelle dør, skal det foretas skifte både mellom den andre ektefellen og avdødes dødsbo og mellom arvingene i dødsboet. Dette kalles sammensatt skifte. Et sammensatt skifte kjennetegnes ved at det først skal skje et skifte av ektefellenes felleseie, med fratrekk av middler som kan skjevdeles, og deretter et skifte av avdødes dødsbo.

Kreve skjevdeling

I noen arveoppgjør krever særkullsbarnet (barnet til førstavdøde) skjevdeling av større verdier i arveoppgjøret. Slike skjevdelingskrav kommer typisk dersom særkullsbarnets forelder brakte med seg bolig eller tomt inn i ekteskapet. Det kan også være tilfelle dersom forelderen har arvet penger.

Dersom særkullsbarnet kommer med et slikt skjevdelingskrav, bør det vurderes om skjevdelingskravet vil føre til et åpenbart urimelig resultat for den lengstlevende ektefellen. I denne vurderingen skal det særlig legges vekt på ekteskapets varighet og ektefellenes innsats for familien.

Særkullbarn krevde skjevdeling i retten

I dom fra Hålogaland lagmannsrett – LH-2005-171833 –krevde særkullsbarna skjevdeling av 16, 17 % andel av boligens verdi. Dette fordi deres mor hadde brakt meg seg en delvis heftelsesfri bolig inn i ekteskapet. Lengstlevende ektefelle vant frem med at særkullsbarnas skjevdelingskrav skulle falle helt bort. Lagmannsretten la vekt på at ekteskapet hadde vart i hele 35 år og at lengstlevende hadde bidratt med arbeidsinnsats og lønn/pensjon til husholdningen. Det var også av betydning at ektefellene hadde et økonomisk felleskap – en «sammenblandingsøkonomi » – hvor vedlikehold og andre utgifter knyttet til boligen var en del av fellesøkonomien.

Ofte vil det være smart å få juridisk bistand i arveoppgjør, enten det er tale om privat eller offentlig skifte. På den måten vil du være sikker på at du får den arv som du har rett på etter loven.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved spørsmål om arv og arveoppgjør

Relaterte saker:

Når gjenlevende ektefelle sitter i uskifte
Privat skifte av dødsbo