Vederlagskrav for samboere

Utgangspunktet når et samboerforhold opphører er at hver samboer beholder sine eiendeler og gjeld. Denne måten å fordele verdiene på kan imidlertid i noen tilfeller føre til urimeligheter. Det vil da være aktuelt med vederlagskrav for en av samboerne.

Vederlagskrav for samboere følger ikke direkte av lovverket ettersom ekteskapsloven ikke kan anvendes analogisk for samboere. Vilkårene for vederlag for samboere følger derav av rettspraksis. Et vederlag er en pengesum som skal utjevne skjevheten som foreligger.

Utgangspunktet for deling ved samlivsbrudd er som sagt at hver samboer beholder sine eiendeler og gjeld. Mer om denne fordelingen kan dere lese om i artikkelen nedenfor.

Når har man krav på vederlag?

Et eksempel hvor det vil være aktuelt med vederlagskrav for en samboer er når en samboer har brukt sine verdier på den andre samboerens eiendeler. Et typisk tilfelle kan være at mannen i forholdet har brukt hustruens midler til å pusse opp sin hytte. Mannen har da økt verdien av hytta på bekostning av hustruens verdier. En deling etter utgangspunktet om at hver part beholder sine eiendeler og gjeld vil da føre til et urimelig resultat. Et vederlag vil bidra til å utjevne denne skjevheten mellom partene. For å kunne tilkjennes vederlag må to vilkår være oppfylt.

To vilkår

Av rettspraksis følger det to kumulative vilkår for å kunne tilkjennes vederlagskrav for samboere. Det første vilkåret går ut på at den ene samboeren må ha tilført den andre en berikelse i form av en økonomisk fordel. Det andre vilkåret er at det må være rimelig å tilkjenne vederlag.

Det kan være snakk om to forskjellige økonomiske fordeler. Den ene fordelen dreier seg om at den ene parten har bistått eller investert penger i den andres eiendeler. Den andre fordelen dreier seg om at den ene parten har handlet slik at den andre parten har spart penger. Et typisk eksempel på dette følger av Stell- og pleiedommen Rt. 2000 s. 1089. Der ble samboeren tilkjent vederlag på bakgrunn av omfattende omsorg, stell og pleie av mannen i forholdet. At samboeren utførte omsorg, stell og pleie gjorde at den andre parten sparte penger. Høyesterett kom til at samboeren da hadde krav på vederlag.

I forhold til om det er rimelig å tilkjenne vederlag vil et sentralt moment være hvor stor den økonomiske fordelen er. Er den økonomiske fordelen stor, er det mer rimelig å tilkjenne vederlag ved et samlivsbrudd. Varigheten av samboerforholdet, samt den økonomiske situasjonen vil også være sentrale momenter i rimelighetsvurderingen.

Det er presisert av Høyesterett at terskelen er høy for vederlag. Det skal dermed bare unntaksvis tilkjennes vederlag ved samlivsbrudd.

De to vilkårene vil også være med på å bestemme vederlagets størrelse. I stell- og pleiedommen ble samboeren tilkjent 400 000 kr i vederlag. Kvinnen hadde da pleiet samboeren i flere år og på den måten påført han en betydelig besparelse i økonomiske utgifter.

Har du hatt et samlivsbrudd?

Da kan du ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp er å få hele eller deler av dine advokatkostnader dekket av staten. Hos Tønsbergadvokatene undersøker vi alltid om du har krav på fri rettshjelp. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak.

Har du spørsmål?

Kontakt Tønsbergadvokatene ved Alexander Dunsby.