Trafikkskade

Hva er en trafikkskade?

En trafikkskade er en personskade som er forårsaket av et motorisert kjøretøy. Som regel vil det ikke være vanskelig å avdekke hvilke trafikkskader en motorvogn har forårsaket. Typiske trafikkskader er sammenstøt mellom motorvogner, utforkjøring eller at et menneske blir påkjørt.

Har du fått en trafikkskade eller vært i en trafikkulykke?

Alle som er blitt utsatt for en skade i trafikken vil kunne få erstatning. Erstatningskravet skal rettes mot forsikringsselskapet. Erstatningen skal dekke inntektstap, utgifter og tapt livsutfoldelse.

Du som skadelidte har krav på erstatning selv om ingen har skyld i ulykken. Dette kalles for objektivt ansvar. Objektivt ansvar vil si at motorvognen som har forårsaket trafikkskaden, har ansvaret for ulykken. Det gjelder selv om det ikke var motorvognen sin skyld.

Veien til en erstatningsutbetaling kan for mange bli en lang tålmodighetsprøve. Det lønner seg å bruke advokat når du vil kreve erstatning for trafikkskaden. Ved å benytte advokat vil du kunne oppnå en vesentlig høyere erstatningsutbetaling enn om du forhandler med forsikringsselskapet på egenhånd. Den skadelidte har krav på å få dekket nødvendige advokatutgifter under erstatningsutmålingen.

Hva skal til for å få erstatning?

For at forsikringsselskapet skal være erstatningspliktige er det krav om årsakssammenheng. Det må sannsynliggjøres eller bevises at det er en årsakssammenheng mellom ansvarshendelsen og personskadene, samt mellom trafikkskaden og det økonomiske tapet. Både fysiske og psykiske skader på person gir rett til erstatning.

For at det skal være sannsynliggjort må det være mer enn 50% sannsynlig at det foreligger årsakssammenheng, enn at det ikke gjør det. Det er først når det er sannsynliggjort, at forsikringsselskapet kan bli holdt ansvarlig. Bevisbyrden ligger i utgangspunktet hos den skadelidte. Det er altså den som er blitt skaden som må bevise at vilkårene for å få erstatning er oppfylt.

Ved for eksempel bruddskader vil det være enkelt å sannsynliggjøre årsakssammenheng. Ved andre typer skader som for eksempel nakke- eller ryggsmerter kan det være vanskeligere. Dette kan være skader som ikke er synlig på røntgen- eller MR-undersøkelser. I slike situasjoner må det gjøres grundige vurderinger for å finne ut om ulykken er den faktiske årsaken til plagene.

Når må du melde om skaden?

Av bevishensyn lønner det seg å melde fra om skade så fort som mulig. Noen håper på at plagene skal gi seg og forsøker seg i jobb i stedet for å melde fra. Når det senere viser seg at skadene ikke går over kan det være for sent å kreve noe. Den skadelidte har plikt til å melde skaden innen et år fra man fikk kunnskap om skaden.

I noen tilfeller kan det være slik at man ikke oppdager skaden før det har gått lang tid. Et typisk tilfelle vil være nakkeskader. For slike skader er domstolene forståelsesfulle med å godta at den skadelidte har ventet lenge med å melde fra.

Advokatutgifter?

Ved en trafikkskade vil ansvarlig forsikringsselskap være pliktige til å betale advokatutgifter. De vil også være pliktig til å betale andre utgifter du måtte ha i forbindelse med saken. Utgiftene blir dekket under erstatningsutmålingen.

Er du utsatt for en trafikkskade?

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene. Vi har lang og bred erfaring på området og kan bistå deg med å fremme erstatningskrav etter en trafikkulykke.

Har du spørsmål?

Kontakt Tønsbergadvokatene ved advokat Alexander Dunsby.

Relaterte saker:

Syklist påkjørt av bil i Spania – fikk erstatning

Trafikkskadet – slik kan du få høyere erstatning