Voldsoffer fikk 450 000 i voldsoffererstatning etter 30 år

Voldsoffer var utsatt for flere tilfeller av seksuelle overgrep i barndommen, i alt tre ulike forhold, men ventet i 30 år med å fremme krav om erstatning.

Voldsoffererstatning gis til personer som har vært utsatt for et straffbart forhold. Det er mulig å få voldsoffererstatning i form av oppreisning, mènerstatning, lidt og fremtidig arbeidsinntekt og behandlingsutgifter.

Ventet over 30 år med å fremme krav om erstatning

Hun var utsatt for flere tilfeller av seksuelle overgrep i barndommen, i alt tre ulike forhold. Forholdene skjedde på 1980-tallet. Forholdene ble anmeldt og straffeforfulgt på tiden det skjedde, men hennes interesser ble ikke ivaretatt på den aktuelle tiden, og det ble ikke fremmet noe erstatningskrav på vegne av henne. Hun har vært sterkt preget av hendelsene, som har gitt henne betydelige psykiske plager i voksenlivet. Hun kom med saken sin til Tønsbergadvokatene i 2015, og det ble da fremmet krav om erstatning på vegne av klient.

Voldsoffer-forskriften

Ettersom de straffbare forholdene fant sted på 1980-tallet, var det voldsofferforskriften som regulerte voldsoffererstatningsspørsmålet i denne saken. Etter voldsofferforskriften kan voldsoffer maksimalt få 150 000,- i erstatning (oppreisning, mén, tapt arbeidsfortjeneste) for hvert enkelt straffbare forhold. Saker etter voldsofferforskriften blir ikke sivilrettslig foreldet, og dersom det er sannsynliggjort at en person har vært utsatt for et straffbartforhold, skal det utbetales voldsoffererstatning dersom det finnes rimelig, jf. voldsofferforskriften § 1. Lang passivitet vil imidlertid ha innvirkning på denne rimelighetsvurderingen.

Fikk først avslag av Kontoret for voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning avslo først kravene under henvisning til at den lange passiviteten fra klients side ikke lenger gjorde det rimelig å tilkjenne erstatning. Vedtakene var utover dette kort begrunnet.

Erstatningsnemnda omgjorde vedtakene

Tønsbergadvokatene påklaget vedtakene på vegne av klient til Erstatningsnemnda for voldsoffer, da vi var sterkt uenig i konklusjonen til Kontoret for voldsoffererstatning. Det ble anført at klient har hatt store betydelige plager som følge av overgrepene, og at hun først søkte profesjonell hjelp til å bearbeide dette for ett år siden. Årsakssammenhengen mellom de seksuelle overgrepene og hennes senere psykiske plager, var dermed ikke konkretisert for klient før i senere tid. Det ble for øvrig vist til at de straffbare handlingene var godt dokumentert, selv om de skjedde for over 30 år siden.

Erstatningsnemnda for voldsofre ga henne fullt medhold i klagene, og tilkjente henne maksimal erstatning på 150 000,- for hvert forhold, totalt 450 000,-. Erstatningsnemnda fant etter en konkret vurdering at det var rimelig å tilkjenne voldsoffererstatning i de tre sakene. Det var tilstrekkelig med tidsnære bevis til å belyse arten og omfanget av de anførte overgrepene, bl.a. ved at de skadevoldende forhold ble klart sannsynliggjort ved umiddelbar bevisførsel for tingretten på tiden det skjedde. Klients unnlatelse av å søke voldsoffererstatning på et tidligere tidspunkt hadde ikke bidratt til at sakene ble dårligere opplyst.

Klargjør praksis på området

Forholdet mellom passivitet, foreldelse og rimelighetsvurderingen etter voldsofferforskriften § 1 har i lang tid vært et uavklart rettsområde. Vedtak fra Kontoret for voldsoffererstatning og Erstatningsnemnda for voldsofre har vist en sprikende praksis på området. Vedtakene i sakene til vår klient bidrar til å klargjøre dette spørsmålet. Etter dette må det være klart at passivitet spiller en mindre rolle i rimelighetsvurderingen dersom de straffbare forholdene er godt nok dokumentert med tidsnære beviser.

Har du vært utsatt for seksuelle overgrep, og lurer på om du har krav på erstatning?

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag. Hos oss får du en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker om du har rett på dine kostander dekket gjennom forsikring eller andre ordninger som fri rettshjelp.

E-post: post@tonsbergadvokatene.no
Telefon: 33 35 08 90

Relaterte saker:

Voldsoffererstatning etter vold i skolegården
Barn har krav på voldsoffererstatning ved familievold