Skatt på erstatning

Erstatning for en skade beregnes ut fra hva man har tapt.

Man sammenligner hva du tjener med skaden, med hva du ville ha tjent om du ikke hadde blitt skadet. I tillegg har du krav på ménerstatning dersom du er påført varige mén av en viss størrelse og oppreisningserstatning for tort og svie. Mange lurer på hva de skal betale skatt av erstatningen. Her gir vi deg en orientering om hvilke erstatningsposter det skal betales skatt av.

Framtidig inntektstap

Når erstatning for framtidig inntektstap utbetales som et engangsbeløp, skal det ikke betales skatt av erstatningen. Likevel er tap for et avgrenset tidsrom skattepliktig. Dersom erstatningen skal utbetales avdragsvis vil det påløpe skatt som ved alminnelig inntekt. Det er viktig å være oppmerksom på denne forskjellen dersom man velger å få erstatningen utbetalt i faste terminer eller man begrenser erstatningskravet til å gjelde noen få år, for eksempel fordi man tror man vil klare å komme i jobb igjen om noen år. Da er det viktig å sørge for at det legges et skattepåslag til beløpet slik at man ikke taper på å velge en slik utbetalingsordning.

Lidt inntektstap

Lidt inntektstap er skattepliktig.

Hvilket tidspunkt skatten beregnes kan ha store konsekvenser for hvor stort skattekravet blir. Mange opplever at forsikringsselskapet innberetter hele beløpet det året man får utbetalt erstatningen. Skatteprosenten øker jo høyere beløpet er. Man har krav på alminnelige fradrag i inntekten hvert år. I tillegg kan det komme toppskatt om inntekten er over et visst nivå. Det betyr at skattekravet kan bli veldig høyt om hele erstatningen innberettes i ett år. Når man fordeler erstatningen over de årene som man har lidt tapet, vil skattekravet bli lavere fordi man får fradrag for hvert år, kan unngå toppskatt og ofte en lavere skatteprosent.

Normalt er inntekt skattepliktig i det samme den utbetales. Det gjelder ikke ved erstatning. At skatten skal beregnes for hvert likningsår er sikker rett. Det ble forutsatt av Høyesterett i Rt 1966 s 839 og er fulgt opp i rettspraksis i ettertid. Det betyr at du ikke må føre opp hele det tapte inntektstapet i selvangivelsen, men kun det som du har tapt det året.

Ménerstatning

Ménerstatning skal erstatte de ulempene som du er påført på grunn av skaden. Det skal erstatte tapt livskvalitet, som reduserte muligheter for å drive med de fritidsaktivitetene du ønsker. Tapt livsutfoldelse i form av begrensete muligheter kan være et tap som for mange betyr vel så mye som tapt lønnsinntekt. Ved store skader kan denne posten utgjøre en stor andel av erstatningen. Ménerstatning utbetales først når skaden anses å utgjøre mer enn 15% medisinsk invaliditet. Graden vurderes av medisinsk helsepersonell.

Fordi ménerstatningen er en kompensasjon for tapt livskvalitet, kan den ikke regnes som en inntekt. Derfor er denne erstatningsposten skattefri. Det gjelder også hvis du velger å få den utbetalt i9 terminer. Det betyr at du ikke behøver å føre den opp i selvangivelsen som inntekt og det skal ikke beregnes skatt av beløpet. Likevel vil renter på erstatningen være skattepliktig som inntekt. Vær oppmerksom på at ménerstatningen kan føre til at du får formuesskatt hvis den står på konto ved slutten av likningsåret. Skatt på erstatning.

Oppreisningserstatning

Oppreisningserstatning er skattefri inntekt. Likevel vil rentene som er opptjent på denne posten være skattbar inntekt. Likeledes vil det bli skattet som formue dersom du har den stående på konto til slutten av inntektsåret.

Renter

Renter regnes som skattbar inntekt. Rentene beregnes fra kravet om erstatning ble framsatt og til erstatningen ble utbetalt. Dette beløpet kan ofte bli høyt. For å unngå for stor beskatning i det likningsåret som erstatningen utbetales, bør du fordele renteinntektene over de årene de er opptjent.

Har du spørsmål om skatt på erstatningTønsbergadvokatene hjelper deg!

Relaterte saker:

Vold i skolegården – fikk erstatning
Foreldelse av krav på erstatning