Overfall og ran - du har rett på bistandsadvokat

Dersom du har vært utsatt for overfall eller ran, kan du ha krav på å få oppnevnt bistandsadvokat på det offentliges bekostning.

Straffeprosessloven om bistandsadvokat ved overfall og ran

Bistandsadvokaten vil gi deg hjelp og støtte i en ellers vanskelig periode. Advokaten vil også se på de rettigheter du har i forbindelse med en slik sak. Om du har rett til bistandsadvokat ved overfall eller ran, fremgår av Straffeprosessloven. Iht. straffeprosessloven § 107 a første ledd bokstav b har fornærmerede krav på bistandsadvokat:
«hvor det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse”

Betydelig skade

Hva som skal anses som ”betydelig skade” er et medisinsk spørsmål. Etter loven er det nok at det foreligger ”grunn til å tro” at fornærmede kan ha blitt påført slik ”betydelig skade”. Slik «betydelig skade» vil kunne være tap av syn, hørsel eller taleevne, bli vansiret, livsvarig eller farlig sykdom og alvorlig psykisk skade. Med alvorlig psykisk skade menes psykoser, langvarig og alvorlig depresjon, tvangs- og angstnevroser, spiseforstyrrelser, alvorligere grader av PTSD og lignende.

Ran og overfall

Ranssaker er en type sak som lovgiver på generelt grunnlag har ansett vil kunne gi slike betydelige skader. Noe som gjør at fornærmede har krav på bistandsadvokat ved overfall eller ran. I forarbeidene til straffeprosessloven er det uttalt;
”Også andre typer forbrytelser enn sedelighetsforbrytelser vil kunne være svært belastende for offeret, f eks legemskrenkelser og ran. Etter departementets oppfatning bør det være adgang til å oppnevne bistandsadvokat der det er grunn til å tro at fornærmede som følge av forbrytelsen vil få en betydelig skade på legeme eller helbred, såfremt fornærmede anses å ha behov for bistandsadvokat.”

Det følger således eksplisitt av straffeprosesslovens forarbeider at man ønsket å ivareta ransofre ved å gi dem egen bistandsadvokat til å ivareta deres rettigheter.

Bistandsadvokatens oppgaver

En bistandsadvokats kjerneoppgave vil være å ivareta fornærmedes interesser med hensyn til straffekrav og erstatningskrav, herunder eventuelt påklage en henleggelsesbeslutning, krav om ny etterforskning av gammel sak og arbeide med det borgerlige rettskrav. Du kan også ta kontakt med advokat i forkant av en eventuell anmeldelse for å få råd og bistand.

Bistandsadvokaten vil gi deg løpende informasjon under sakens gang, orientere deg om etterforskningskritt, påtale og videre saksgang.

Du kan ha rett til bistandsadvokat uavhengig om det blir fremmet straffesak eller ikke. Dersom du har vært utsatt for et overfall eller ran anbefaler vi deg å ta kontakt med en advokat for å få en vurdering av saken din. Tønsbergadvokatene har god erfaring med bistandsadvokatsaker.

Tønsbergadvokatene hjelper deg som trenger bistandsadvokat i forbindelse med overfall

Relaterte saker:

Voldsoffer fikk erstatning etter 30 år
Barn har krav på erstatning ved familievold