6 gode grunner til å bruke advokat ved skade

Tønsbergadvokatene hjelper deg med å kreve korrekt erstatning fra den som har skadet deg eller fra forsikringsselskaper som ofte kan være ansvarlig ved skade.

Ved skade – bruk personskadeadvokat

Tønsbergadvokatene hjelper deg med å kreve korrekt erstatning fra den som har skadet deg eller fra forsikringsselskaper som ofte kan være ansvarlig ved skade.

 1. Melde- og foreldelsesfrister ved skade
  I de fleste forsikringsforhold er det relativt korte meldefrister. Vanligvis er det meldefrist på 1. år etter ulykken. I tillegg løper det foreldelsesfrister både fra ulykkestidspunktet og fra da du burde være klar over at du har et erstatningskrav. Hovedregelen er at kravet foreldes 3 år etter at skadelidte fikk eller burde skaffet seg kunnskap om skaden og den ansvarlige. Tønsbergadvokatene opplever at mange saker ikke er foreldet. Ta kontakt, så gjør vi en vurdering.
 2. Flere forsikringsdekninger
  Ofte er du dekket av flere forsikringer. Mange har forsikringer på jobben og privat. Dette kan gjelde helseforsikringer, reiseforsikringer, ulykkes- eller uføreforsikringer. Mange som er tilsluttet gruppelivsforsikring har ikke oversikt over i hvilken grad de er dekket av ulike forsikringer. Tønsbergadvokatene kan hjelpe deg med å fremme krav om erstatning der det er aktuelt.
 3. Trygderettigheter
  Etter en alvorlig ulykke vil det ofte være aktuelt med arbeidsavklaringspenger og etterhvert kanskje uførestønad. Dersom skaden har skjedd på jobb, er det viktig at skaden blir godkjent som yrkesskade, og at du krever menerstatning fra NAV. Tønsbergadvokatene kan trygderett, og hjelper deg dersom det oppstår problemer i forhold til NAV.
 4. Valg av medisinsk spesialist
  Det bør innhentes en spesialistvurdering når skaden har blitt varig. En spesialisterklæring legger premissene for om forsikringsselskapet er ansvarlig, og for utmålingen av det endelige erstatningsoppgjøret. Det er derfor av stor viktighet for et riktig oppgjør, at det velges en uavhengig lege, altså en som ikke er «forsikringsvennlig»». Med lang erfaring på dette fagområdet, kjenner våre personskadeadvokater til hvilke leger som bør brukes.
 5. Erstatningsbeløp
  Det er vanskelig å vite hva som er riktig erstatningsbeløp. Du kan få erstatning for mye som du ikke tenker på. Det er skadelidte selv som må sannsynliggjøre det du har krav på. Dessverre ser vi at mange aksepterer selskapenes tilbud uten å tenke seg om. Tønsbergadvokatene anbefaler at du først tar kontakt med en av våre personskadeadvokater som kan bistå deg i forhandlinger med motparten. Vi har høy kompetanse på dette, og innehar de mest moderne beregningsystemene. Tønsbergadvokatene hjelper deg raskt slik at du får riktig erstatning.
 6. Advokatutgifter dekkes av selskapet
  Det ansvarlige forsikringsselskapet skal dekke rimelige og nødvendige advokatutgifter. Ved uenighet med forsikringsselskapet eller skadevolder vil ofte innboforsikringen dekke advokatkostnadene. Våre personskadeadvokater undersøker også om du har krav på fri rettshjelp i erstatningssaken.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved ulykke eller personskade

Kontakt advokat Alexander Dunsby
tlf 932 22 953 eller e-post dunsby@advokat.no

Relaterte saker:

Har du krav på fri rettshjelp?
Les mer om personskader