Mishandling i ekteskapet - fikk erstatning

Først åtte år etter at hun brøt med mannen, turte hun å anmelde ham for mishandlingen og søke erstatning.

Ventet åtte år med å anmelde for mishandling

Kvinnen hadde blitt utsatt for vold av sin ektemann. Ekteskapet hadde vart i nærmere tyve år. I løpet av ekteskapet anmeldte hun to voldshendelser som ble henlagt av politiet. Først åtte år etter at hun brøt med mannen, turte hun å anmelde ham for mishandling og søke erstatning. Politiet henla straffesaken fordi den var strafferettslig foreldet. Kvinnen hadde likevel krav på erstatning.

Kravet til rask anmeldelse

Voldsoffererstatningsloven §3 tredje ledd krever at det straffbare forholdet anmeldes uten unødig opphold. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak fra anmeldelseskravet. Det avgjørende er om bevisene i saken er tilstrekkelige til at erstatning kan tilkjennes.

Ble ansett troverdig

Kontoret for Voldsoffererstatning fant etter en konkret helhetsvurdering av sakens dokumenter at det var klart sannsynliggjort at søker hadde vært utsatt for mishandling i familieforhold. De viste til at kvinnens forklaring var troverdig og ble underbygget av dokumentene i saken. Det ble blant annet sendt inn journaler fra lege, barnevern og politi. Ut fra dette fant Kontoret for Voldsoffererstatning at det var grunnlag for å gjøre unntak fra anmeldelseskravet.

Erstatningsberegning for mishandling

Kvinnen ble tilkjent erstatning for lidte utgifter, ménerstatning og oppreisning. Vi innhentet en erklæring fra sakkyndig som vurderte at kvinnen hadde fått varige skader som følge av mishandlingen. Skadene ga henne rett til kr 160.000 i menerstatning. Utgiftene til innhenting av sakkyndig erklæring og journaler ble også erstattet. Oppreisning utmåles etter hva som finnes rimelig. Kontoret for voldsoffererstatning fant det rimelig å tilkjenne kvinnen kr 70.000 i oppreisning. Kontoret la vekt på handlingenes grovhet, skadevolderens skyld, fornærmedes subjektive opplevelse av krenkelsene og arten og omfanget av skadevirkningene.

Har du blitt mishandlet og lurer på om du har krav på erstatning?

Relaterte saker:

Voldsoffer fikk 450 000 i erstatning
Barn har krav på erstatning ved familievold