Kan du få sykepenger fra NAV når du har vært ute av arbeid?

Folketrygdloven oppstiller en rekke krav dersom en person skal ha krav på sykepenger. Vedkommende må bl.a. ha et tap i sin pensjonsgivende inntekt som følge av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade.

Det er videre et krav om at vedkommende har hatt inntekt av en viss størrelse (50 % av grunnbeløpet), og sist men ikke minst må vedkommene ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før han eller hun ble arbeidsufør. Men hva skjer dersom du er i arbeid, men tar en pause fra arbeidslivet, for så å starte opp i ny jobb? Hva skjer dersom du blir sykemeldt kort tid inn i din nye stilling? I slike tilfeller kan du ha krav på sykepenger som inaktiv.

Krav på sykepenger

Dersom du ikke fyller vilkåret om fire ukers opptjeningstid, følger det av folketrygdloven § 8-47 at du likevel kan ha krav på sykepenger etter denne bestemmelsen dersom du har vært ute av inntektsgivende arbeid i mindre enn en måned.

8-47 gjelder for både personer som fremdeles er ute av arbeid, og for de som har begynt i ny jobb etter en midlertidig periode uten jobb. I bestemmelsen følger også en viktig oppstilling over hvilke aktiviteter som likestilles med lønnet arbeid, slik at personen skal ha sitt sykepengekrav i behold. § 8-47 annet ledd lyder som følger;
Likestilt med arbeid etter første ledd er tidsrom da medlemmet mottar en ytelse til livsopphold etter kapitlene 4, 8, 9 eller 14.

Likestilt med arbeid etter første ledd er også tidsrom
a) da medlemmet utfører militær- eller siviltjeneste,
b) da en sjømann i utenriksfart avspaserer opparbeidet fritid,
c) da medlemmet har lovbestemt ferie,d) da medlemmet har lovbestemt permisjon etter arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-5 dersom vedkommende har avtale om å gjenoppta arbeidet etter permisjonen.

Første del av den refererte bestemmelsen er klar, og viser at du har krav på sykepenger dersom du mottar dagpenger under arbeidsløshet, dersom du fyller de øvrige vilkårene for sykepenger etter folketrygdlovens kapittel 8, dersom du mottar stønad ved barns eller nærståendes sykdom eller dersom du mottar arbeidsavklaringspenger eller andre tilleggsstønader. Denne delen av bestemmelsen byr sjelden på problemer.

Tolkningsproblem om lovbestemt ferie

Det som i praksis imidlertid har vist seg å by på tolkningsproblemer er annet ledd bokstav c om lovbestemt ferie. Hva skjer dersom du på slutten av oppsigelsestiden din tar ut ferie, slik at du rent faktisk ikke er på jobb de siste ukene av arbeidsforholdet ditt? Vil du da har krav på sykepenger som inaktiv?

I retningslinjene til folketrygdloven § 8-15 heter det at «Når et arbeidsforhold faktisk skal opphøre, vil imidlertid avvikling av ferie og avspasering av fritid ikke forlenge det avsluttede arbeidsforholdet, som da regnes som opphørt siste faktiske arbeidsdag.» Dette innebærer at en person som tar ferie eller avspaserer opptjent fritid på slutten av oppsigelsestiden, anses fortsatt som arbeidstaker. Men ferien kan ikke forlenge perioden du anses som arbeidstaker utover den fastsatte oppsigelsestiden. Det er derfor viktig å sørge for at du etter siste dag i oppsigelsestiden er ute av arbeid i mindre enn én måned dersom du skal ha krav på sykepenger.

Avslag på sykepenger?

Dersom du har fått avslag på sykepenger som følge av at NAV ikke anser at du oppfyller vilkårene i folketrygdloven § 8-2, jf. § 8-47, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat for en vurdering av saken din. Dersom du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp, vil du kunne få dekket kostnadene til klage under fri rettshjelpsordningen. Dette hjelper advokaten deg med.

Har du spørsmål om trygdesaker og sykepenger? Tønsbergadvokatene hjelper deg!

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag. Hos oss får du en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker om du har rett på dine kostander dekket gjennom forsikring eller andre ordninger som fri rettshjelp.

E-post: post@tonsbergadvokatene.no Telefon: 33 35 08 90

Relaterte saker:

Gir ME rett til ung ufør fra NAV?
NAVs uføretidspunkt