Full seier i sak om uføretrygd

Nylig var en sak om uføretrygd oppe i Trygderetten. Hovedspørsmålet i saken knyttet seg til virkningstidspunktet for uføretrygd. Ved hjelp fra en av våre dyktige advokater vant kvinnen frem.

omsorgsovertakelse, endringssøksmål, uføretrygd

Sakens bakgrunn

Kvinnen fikk medhold i at hun hadde krav på uføretrygd. NAV mente imidlertid at hun ikke oppfylte vilkårene for å bli tilkjent uføretrygd etter reglene om ung ufør. Kvinnen tok dermed kontakt med oss og fikk hjelp til å klage på vedtaket.

NAV Klageinstans vurderte vedtaket på nytt, og konkluderte med at vilkårene for å bli tilkjent uføretrygd etter reglene om ung ufør var oppfylt. Virkningstidspunktet ble satt til 1. mars, og hun ble informert om at hun ville motta arbeidsavklaringspenger frem til den dato. Vår advokat mente imidlertid at NAV ikke hadde hjemmel for å sette virkningstidspunktet for uføretrygd frem i tid. Kvinnen anket derfor spørsmålet om når hun har rett til uføretrygd inn for Trygderetten.

Fra når har man krav på uføretrygd?

Etter folketrygdloven § 22-12 skal folketrygd vanligvis utbetales fra og med måneden etter vedkommende oppfyller vilkårene for å bli tilkjent ytelsen. Slik bestemmelsen lød på kravtidspunktet, skulle ikke uføretrygd utbetales for perioder medlemmet har mottatt arbeidsavklaringspenger. Kvinnen hadde mottatt arbeidsavklaringspenger til og med 23. februar. NAV mente derfor at kvinnen hadde rett til uføretrygd fra 1. mars.

Virkningstidspunktet for uføretrygd

Etter folketrygdlovens § 11-27 kan et medlem som har rett til arbeidsavklaringspenger og en annen folketrygdytelse som skal dekke det samme inntektstapet, velge ytelse. Ser man folketrygdloven § 11-27 i samsvar med folketrygdloven § 22-12, er det etter rettens syn best harmonisering mellom reglene dersom virkningstidspunktet settes til dagen etter siste dag det ble utbetalt arbeidsavklaringspenger. Retten konkluderte derfor med at NAV ikke kunne sette virkningstidspunktet for uføretrygd etter 24. februar. Ved hjelp fra oss vant dermed kvinnen fullt ut i Trygderetten, samt fikk sine advokatutgifter dekket av NAV.

Sakens betydning

Loven ble endret i juni 2021, og det er nå klart at virkningstidspunktet for uføretrygd ikke kan settes frem i tid. Siden loven er endret, får ikke saken betydning for fremtidige uførevedtak. Sakens utfall tilsier imidlertid at NAV har behandlet de fleste uførevedtak før juni 2021 feil hva gjelder virkningstidspunkt. Dersom du har fått et uførevedtak før dette, kan saken dermed ha betydning for deg.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i NAV-saker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.