NAV snudde i sak om ung ufør

Mange stønadsmottakere av AAP og uføretrygd opplever at NAV er lite villig til å godkjenne rettigheter som ung ufør. Vi har erfart at det hjelper å klage på avslagene.

Avslag fra NAV som ung ufør

Hun hadde mottatt avslag på rettigheter som ung ufør på sin uføretrygd som følge av at NAV ikke anså hennes sykdom til å være av alvorlig nok karakter. Hun hadde slitt med psykisk sykdom siden ung alder, og hadde en hverdag som var sterkt preget av dette. Hennes behandler skrev i en spesialisterklæring til NAV at klient hadde en både alvorlig angst og alvorlig depresjon. Til tross for dette konkluderte NAVs rådgivende lege med at klient kun hadde «lettere psykiske vansker«. NAV fattet deretter et vedtak der de vektla den rådgivende legens uttalelser, og nektet klient rettigheter som ung ufør.

Tønsbergadvokatene klaget på vedtaket

Klient oppsøkte deretter Tønsbergadvokatene, som klaget på vedtaket for henne. Vi bidro til innhenting av tilleggserklæring fra psykologen, og det ble skrevet en omfattende klage hvor det ble påpekt en åpenbar svikt i avgjørelsesgrunnlaget til NAV.

Etter at NAV lokal hadde sett gjennom klagen, innså de at de hadde gjort en feil, og omgjorde deretter sitt vedtak til fordel for klient. Dette ble en stor seier for en person som ellers var i en svært vanskelig livssituasjon, og ung ufør tillegget lettet de økonomiske byrdene han til hverdags lever med som følge av en sykdom som inntraff i ung alder.

Fri rettshjelp eller dekning av sakskostnader

Dersom du fyller de økonomiske vilkårene for fri rettshjelp, vil du kunne få dekket advokatbistand til å klage på vedtak om ung ufør. Dersom du ikke oppfyller de økonomiske vilkårene for fri rettshjelp, følger det av forvaltningsloven § 36 at du vil få dekket sine kostnader til advokat, dersom du får medhold i klagen sin.

Tønsbergadvokatene anbefaler derfor at du straks tar kontakt med en advokat for å undersøke mulighetene for å klage, dersom du får avslag på ung ufør tillegg.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved klager på NAV-saker

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.

Relaterte saker:

Gir ME rett til vedtak om ung uføretrygd hos NAV?
Hva er unge uføre?