Er fibromyalgi en sykdom?

Mange mennesker lider av den etter hvert mer kjente sykdommen fibromyalgi.

Fibromyalgi kjennetegnes ved at den gir smerter i bløtdelsvev og ikke gir objektive funn. Sykdommen er tidvis forbundet med store smerter for vedkommende som er syk, og vil ofte medføre arbeidsuførhet. Mange som har denne sykdommen opplever at NAV er lite villig til å godkjenne denne sykdommen i forhold til uførestønad. Slik burde det ikke være!

Objektive funn for fibromyalgi

Det trygderettslige sykdomsbegrepet er knyttet til den medisinske vitenskap. Det betyr at når legene har stilt diagnoser, skal dette legges til grunn. Det er ikke avgjørende om det finnes lite objektive funn for fibromyalgi. Dette ble slått fast av retten allerede i 1993, i saken TRR-1994-158, hvor retten uttalte:
Av den plass objektive funn har i regelverk og forskrifter, antar vi at man har regnet disse som særlig pålitelig dokumentasjon for trygdemessige formål. Medisinsk sett kan man ikke gi objektive funn status som et spesifikt, nødvendig og tilstrekkelig kriterium for sykdom/uførhet. Gruppen vil derfor fraråde at objektive funn alene gis status som sykdomskriterium.

Ikke sykdom i medisinsk forstand

Fibromyalgi er likevel anerkjent som en sykdom i medisinsk forstand. I ovennevnte avgjørelsen om fibromyalgi ble det uttalt:
Første hovedspørsmål var «Hva er fibromyalgi og hvordan kan tilstanden avgrenses og diagnostiseres». Innledningsvis uttaler panelet:
Fibromyalgi utgjør en undergruppe av et bredere spekter av lidelser med kroniske smerter i muskler, skjelett eller bindevev. Dette er lidelser med generaliserte smerter eller med fokale smerter (f.eks. ryggsmerter og/eller nakke/skuldersmerter), gjerne kombinert med kronisk tretthet. Gruppen som får diagnosen er heterogen, ikke minst med hensyn til funksjonsnedsettelse.

Fibromyalgi bygger på et symptombilde

Noe senere gis det uttrykk for at diagnosen ikke bygger på objektive funn, men på et symptombilde.

I en konklusjon heter det blant annet:
Fibromyalgi passer ikke inn i noen enkel modell. Tilstanden krever en helhetlig forståelse, en multifaktoriell modell hvor både somatiske, psykologiske og sosiokulturelle forståelsesformer nyttes.
Det hersker ingen tvil om at pasienter som i dag får diagnosen fibromyalgi har en høyst reell og funksjonsnedsettende lidelse, en lidelse som er kompleks og dårlig forstått.
Inntil vi får mer kunnskap er det vesentlig at diagnosen ikke blir sett på som en ren reumatologisk eller fysikalsk medisinsk diagnose, det kan hindre den multifaktorielle tilnærming til smertetilstanden.

På bakgrunn av dette kom retten til at det var klart at fibromyalgi var å anse som sykdom i lovens forstand. Nå, 22 år senere, viser NAV fortsatt motvilje mot å anerkjenne dette som en sykdom.

Dersom du har fått avslag på søknad om uføretrygd som følge av at NAV ikke vil godkjenne sykdommen din, bør du ta kontakt med advokat for å få hjelp til å klage på vedtaket. Dersom du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp, vil du kunne få dekket kostnadene til klage under fri rettshjelpsordningen. Dette hjelper advokaten deg med.

Tønsbergadvokatene hjelper deg ved spørsmål rundt fibromyalgi og stønader!

Relaterte saker:

NAV snudde i tilbakebetalingssak
Fikk avslag på uføretrygd