Ugyldig sagt opp i prøvetiden

Som ansatt har du et vern mot usaklig oppsigelser. Dette gjelder også mens du er i prøvetid. Nylig avgjorde lagmannsretten en sak hvor spørsmålet var om arbeidsgivers oppsigelse av en arbeidstaker som var i prøvetid var ugyldig.

Kvinnen ble først ansatt i selskapet som produksjonssjef gjennom et bemanningsbyrå. Deretter fikk hun kontrakt direkte med selskapet for den samme stillingen. I kontrakten fulgt det at kvinnen hadde seks måneder prøvetid.

Fem måneder etter ansettelsen ble kvinnen sagt opp gjennom en endringsoppsigelse. Kvinnen mente at hun var rettstridig oppsagt fra stillingen og reiste sak mot sin arbeidsgiver. Saken gikk lagmannsretten i 2020.

Vern mot usaklige oppsigelser i prøvetiden

Det rettslige utgangspunktet for arbeidstakere i prøvetid er at oppsigelsen må være begrunnet i arbeidstakers «tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet», jf. arbeidsmiljøloven (aml.) § 15-6.

Oppsigelsen må være «saklig begrunnet» for at oppsigelsen skal være gyldig, jf. aml. § 15-7 første ledd.

Spørsmålet for lagmannsretten var om oppsigelsen av kvinnen var saklig begrunnet i manglende tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden og må vise til de faktiske forholdene som gjør at oppsigelsen er saklig begrunnet.

God utvikling

Både selskapet og kvinnen var enige om at kvinnen ikke hadde noen erfaring fra bransjen. Selskapet mente derimot at kvinnen ikke hadde ledet produksjonen slik de forventet. Kvinnen på sin side mente hun hadde hatt en god utvikling.

Etter lagmannsrettens syn hadde kvinnen tilpasset seg oppgavene. Hun hadde ingen tidligere erfaring fra bransjen og hadde ifølge selskapets egne notater hatt en god utvikling.

At selskapet ønsket at kvinnen skulle være mer på gulvet i produksjonen enn på kontoret kunne ikke føre frem. Kvinnen gikk en runde hver dag før arbeidsdag for å undersøke at alt var klart for arbeidet. Kvinnen hadde også økt produksjonen og dermed økt utbyttet.

Forhold til kunder

Selskapet viste til to hendelser dere kunder av bedriften ikke var godt nok ivaretatt. Lagmannsretten fant at disse hendelsene hadde svært begrenset betydning for vurderingen av om oppsigelsen var gyldig. Kvinnen hadde beklaget til ledelsen for den ene hendelsen og selv vært ansvarlig for ryddejobben etter den andre hendelsen.

Ugyldig oppsigelse

Lagmannsretten kom til at oppsigelsen i prøvetiden var ugyldig. Lagmannsretten la særlig vekt på at kvinnens utgangspunkt med manglende erfaring innenfor bransjen, manglende opplæring fra selskapet og at bedriftens mange utfordringer da kvinnen ble ansatt talte for at oppsigelsen ikke var saklig begrunnet.

Selskapet anførte at arbeidsforholdet likevel måtte opphøre etter arbeidsmiljøloven § 15-12. Det følger av bestemmelsen at retten kan bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre, dersom det foreligger «særlige grunner» som gjør at det vil være «åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter».

Lagmannsretten viste til at bestemmelsen er en snever unntaksregel og konkluderte med at det ikke ville være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter. Kvinnen fikk derfor fortsette å stå i stillingen.

Erstatning

Kvinnen fikk erstatning for tapt inntekt, tilsvarende ca. 350 000 kroner, og oppreisningserstatning, tilsvarende 40 000 kroner. Kvinnen ble også tilkjent saksomkostninger på ca. 250 000 kroner.

Har du en lignende sak?

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene. Vi har lang erfaring med arbeidsrett og hjelper deg i din sak.

Ofte vil du ha krav på at dine advokatutgifter dekkes gjennom din eller arbeidsgivers forsikring. Vi undersøker alltid om du har krav på at dine advokatutgifter skal dekkes. Det påløper ingen kostnader før vi er enige om et oppdrag.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende evaluering av din sak.