Har du blitt avskjediget?

Avskjedigelse brukes hyppig i arbeidsforhold, men når er det egentlig lov å avslutte arbeidsforhold på denne måten? Vi ser mange eksempler på at arbeidsgivere bryter loven og det kan bli dyrt.

Avskjedigelse 

Etter arbeidsmiljøloven § 15-14 kan en arbeidstaker avskjediges dersom vedkommende har gjort seg skyldig i «grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen». En avskjed innebærer at arbeidsgiver gir arbeidstaker et påbud om øyeblikkelig fratreden fra stillingen og arbeidsforholdet avsluttes i og med avskjedsbeslutningen. Det vil si at arbeidsplikten opphører på dagen og arbeidstaker har ikke rett på lønn ut oppsigelsestiden.

Avskjeden skal være skriftlig

Avskjeden skal være skriftlig og den skal inneholde informasjon om arbeidstakers rett til å bestride avskjeden, kreve forhandlinger og iverksette søksmål. Forut for at avskjed gis skal det avholdes et drøftelsesmøte dersom det er praktisk mulig.

Selv om det står i loven at avskjeden skal være skriftlig, skjer det ofte at avskjed gis muntlig eller ved konkludent atferd, for eksempel ved at arbeidstaker blir utestengt fra arbeidsplassen. Når dette skjer, er det typisk at arbeidsgiver senere bestrider at avskjed er gitt og anfører at arbeidsforholdet består. Spørsmålet i et slikt tilfelle blir om arbeidsgiver har opptrådt på en slik måte overfor arbeidstaker at opptredenen/handlingene samlet sett må anses som en avskjed.

Avskjediget muntlig

Tønsbergadvokatene bisto en arbeidstaker som mente at hun hadde fått en muntlig avskjed fra sin arbeidsgiver. Hun hadde blitt bedt om å holde seg borte fra kontoret i en flytteprosess og ble samtidig fratatt arbeidsoppgavene sine. Telefonen og e-posten hennes ble også sperret.

Arbeidsgiver bestred at avskjed var gitt og anførte at arbeidsforholdet besto. Arbeidsgiver mente at det var avtalt at arbeidstakeren skulle holde seg hjemme under flytteprosessen pga. vond rygg. Hun skulle også få lønn for perioden – noe hun dog aldri fikk.
Etter endt flytteperiode ble ikke arbeidstaker kalt tilbake på arbeidet. Hun fikk heller ikke lønn for perioden hun var hjemme. Arbeidstaker sykemeldte seg og engasjerte advokat.

Avskjediget fikk 40 000,- i oppreisning

Tønsbergadvokatene vant i tingretten og arbeidsgiver måtte betale arbeidstaker 40 000,- i oppreisning samt dekke hennes saksomkostninger. Arbeidstaker hadde ikke hatt noe lønnstap siden hun mottok sykepenger. Arbeidstaker ble trodd på at hun hadde blitt utestengt fra arbeidsplassen og arbeidsgiver ble ikke hørt på at de hadde saklig grunn til å gjøre det.

Plikt og rett til arbeid

Arbeidstakeren har i et ansettelsesforhold både en plikt til å arbeide og også en rett til å få utføre arbeid. Hvis arbeidstakeren utestenges fra arbeidsplassen med øyeblikkelig virkning, blir fratatt arbeidsoppgaver og blir bedt om å levere utstyr, er det mye som taler for at det i realiteten foreligger en avskjed.

Om partene er uenige om det foreligger en avskjed, må det foretas en tolkning av opphørsmeddelelsen. Det vil her være av betydning hva arbeidstaker har lagt til grunn samt partenes etterfølgende atferd. Hvis arbeidsgiver gjør lite for å rydde opp i eventuelle misforståelser, tyder det på at handlingen er ment slik arbeidstaker oppfatter situasjonen.

Har du krav på fri rettshjelp?

Kontakt Tønsbergadvokatene ved spørsmål om du har blitt avskjediget

Relaterte saker:

Sluttpakke ved oppsigelse
Drøftelsesmøte i arbeidskonflikt