Sluttpakke ved oppsigelse

Står du i fare for oppsigelse? Gå ikke glipp av muligheten til å forhandle fram en sluttpakke.

Hvis du står i fare for å miste jobben din, kan temaet «sluttpakke» komme opp for diskusjon. Sluttpakken vil oftest være en økonomisk kompensasjon som kan bidra til at arbeidstaker opprettholder sin økonomi mens han leter etter nytt arbeid.

Minnelig løsning gjennom sluttpakke

Både arbeidsgivere og arbeidstakere er ofte tjent med å finne en minnelig løsning gjennom en sluttavtale, og såkalte «sluttpakker» blir derfor hyppig benyttet. Det finnes ingen særskilte regler om sluttavtaler i arbeidsmiljøloven. Utgangspunktet er vanlig avtalefrihet, så det er det opp til partene selv å avtale det nærmere innholdet.

De fleste benytter advokat ved forhandling om sin sluttpakke. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har ofte behov for hjelp både ved forhandlingen av sluttpakken og utformingen av selve sluttavtalen.

Usaklig oppsigelse

Muligheten til å gå til sak mot en usaklig oppsigelse er arbeidstakers viktigste forhandlingskort under sluttpakkeforhandlingene. En rettslig prosess kan bli kostbart og arbeidskrevende for begge parter, og det er umulig å forutsi utfallet av saken.

Som advokat har jeg bistått i flere slike forhandlinger og er godt kjent med hva du kan forvente. Her dreier det seg ikke kun om etterlønn. Det er flere elementer du kan spille på for å få til en god løsning til sluttpakke. Det er heller ikke uvanlig at advokatutgifter i en slik prosess også dekkes av avtalen.

Noen tips til hva en sluttpakke kan inneholde

  1. Arbeidstaker fritas for arbeidsplikt i oppsigelsestiden samtidig som han mottar full lønn. Hvis det gis fritak for arbeidsplikt i oppsigelsestiden bør det avtales at arbeidstaker få lov til å ta annet arbeid i oppsigelsesperioden
  2. Arbeidstaker gis etterlønn etter oppsigelsestidens utløp. Dette er ofte «hovedelementet» i sluttavtalen og etterlønnens størrelse varierer ut fra mange forhold: bakgrunnen for oppsigelsen, stillingens art, bedriftens økonomi, ansettelsesforholdets lengde, den ansattes alder og arbeidstakers utsikter på arbeidsmarkedet
  3. Det er viktig at det i avtalen avklares hva som er situasjonen dersom arbeidstaker får annet arbeid i sluttavtaleperioden. Det må avklares om det i et slikt tilfelle skal bli avkorting i etterlønnen eller om arbeidstaker får hele ytelsen uansett
  4. Arbeidsgiver kan tilby karriererådgivning eller tilby å dekke utgifter til utdanning som en del av sluttpakken
  5. Dersom arbeidstaker er bundet av en konkurranseklausul i arbeidsavtalen er det viktig å avklare om denne skal gjelde etter inngåelsen av sluttavtalen
  6. Arbeidstaker har en lovfestet rett på attest i forbindelse med opphøret av arbeidsforholdet. En god attest og gode referanser bidrar positivt i jobbsøkerprosessen

Kontakt Tønsbergadvokatene om du ønsker bistand i forhandlingene om en sluttavtale!

Relaterte saker:
Masseoppsigelse – hvem må gå først?
Drøftelsesmøter ved arbeidskonflikt