NAV omgjorde eget vedtak og betalte klientens advokatkostnader

En av våre advokater hadde nylig en sak hvor Tønsbergadvokatene sørget for at et vedtak om tilbakebetaling fra NAV ble omgjort. Saken var lang og krevende, og Tønsbergadvokatene hadde satt ned mange arbeidstimer på blokka for å hjelpe klienten. Etter det ble kjent at NAV delvis omgjorde vedtaket fremmet hun krav om dekning av sakens omkostninger etter forvaltningsloven § 36, og fikk dette innvilget. Klienten kunne se seg godt fornøyd med at NAV-vedtaket ble endret og at han fikk gratis advokatbistand for mange timers arbeid.

Fått utbetalt for mye i arbeidsavklaringspenger

NAV hadde fattet et vedtak om tilbakebetaling fordi klienten over en årrekke hadde fått utbetalt arbeidsavklaringspenger som NAV mente han ikke var berettiget til. Mannen hadde tatt ut store summer fra eget selskap, og NAV mente at manglende informering om dette var grovt uaktsomt.

Misforståelse

Det var riktig at mannen hadde tatt ut høy lønn fra selskapet. Dette skyldtes imidlertid en neddimensjonering av selskapet han eide på grunn av egen sykdom. Mye av det han tok ut i lønn skulle egentlig vært tatt ut som utbytte. Ettersom dette ikke var gjort, ga ligningene feilaktig inntrykk av at han hadde tatt ut høy arbeidsinntekt i perioden han mottok arbeidsavklaringspenger.

Nedsatt arbeidsevne eller nedsatt inntektsevne?

I folketrygdloven § 11-5 fremgår det:

Det er et vilkår for rett til arbeidsavklaringspenger at medlemmet har fått arbeidsevnen nedsatt med minst halvparten. Sykdom, skade eller lyte må være en vesentlig medvirkende årsak til den nedsatte arbeidsevnen.

Ved vurderingen av om arbeidsevnen er nedsatt, skal det blant annet legges vekt på helse, alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter på steder der det er rimelig at medlemmet tar arbeid.

Det ble presisert at det var mannens arbeidsevne, og ikke inntektsevne, som var vurderingstemaet i saken.

Fra grov til simpel uaktsomhet

NAV tok Tønsbergsadvokatene sin klage til etterretning og omgjorde til slutt vedtaket delvis. Det ble erkjent at vedtaket var noe strengt og at det dermed ikke forelå grov uaktsomhet, kun simpel uaktsomhet. NAV tok selvkritikk for at de muligens kunne ha oppdaget feilutbetalingen tidligere ved å ha bedre rutiner. NAV mente likevel at mannen burde ha forstått at han forårsaket feilutbetaling da han mottok årsinntekter på et nivå som ikke lot seg forene med arbeidsavklaringspenger.

Krevde klientens kostnader dekket av NAV

Tønsbergadvokatene hadde gjort sitt ytterste for å oppnå et best mulig resultat for klienten. Da det ble kjent at hun hadde fått omgjort vedtaket til gunst for klienten søkte hun om dekning av kostnadene for arbeidet hun hadde gjort, i medhold av forvaltningsloven § 36. Dette med håp om at klienten skulle slippe å betale for bistanden fra egen lomme. Bestemmelsen lyder som følgende:

Når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller andre særlige forhold taler mot det.

NAV innvilget søknaden og klienten fikk gratis advokatbistand

NAV innvilget til slutt søknaden. Klienten kunne se seg godt fornøyd med både en delvis omgjøring av vedtaket og gratis advokatbistand.

Det er flere måter enn ovennevnte å få gratis advokatbistand på, herunder reglene om fri rettshjelp og ulike forsikringsdekninger. Les mer i denne artikkelen om rettshjelpforsikring:

https://tonsbergadvokatene.no/fagomrader/rettshjelpforsikring