NAVs uføretidspunkt

Hvilket tidspunkt en blir ansett for å være ufør, altså NAVs uføretidspunkt, kan ha stor betydning for den enkelte.

Uføretidspunkt – når er egentlig det?

Folketrygdloven stiller krav til tre års botid i Norge før det kan innvilges uførestønad. Dersom NAV finner at du var ufør allerede før ankomst til Norge eller før det har gått tre år, kan det føre til at du blir stående uten rett til trygdeytelser. NAVs uføretidspunkt får også betydning for beregningen av stønad fordi NAV legger inntekten før uførheten til grunn ved beregningen.

Folketrygdloven § 12-8 har følgende definisjon av NAVs uføretidspunkt:
NAVs uforetidspunkt er tidspunktet da inntektsevnen ble varig nedsatt som nevnt i folketrygdloven § 12-7 første og andre ledd og § 12-17 første ledd bokstav c. Dersom uføregraden økes fordi inntektsevnen er blitt ytterligere nedsatt, se § 12-10, skal det fastsettes et nytt uføretidspunkt dersom dette er til fordel for vedkommende.

Som det går fram av lovteksten er det avgjørende når et medlem i folketrygda får «inntektsevne/arbeidsevne» varig nedsatt med minst halvparten. Etter ordlyden er det evnen til å arbeide eller til å skaffe seg inntekt som er det avgjørende.

Nedsatt inntektsevne

Høyesterett har i Rt 2005 s 548 forstått Folketrygdloven § 12-10, jf § 12-7 slik at uføretidspunkt inntrer når inntektsevnen er nedsatt med minst halvparten.

Når en person ikke har vært i inntektsgivende arbeid eller det for øvrig ikke kan fastsettes et konkret sykemeldingstidspunkt, må det foretas en konkret skjønnsmessig vurdering av fra hvilket tidspunkt arbeidsevnen ble varig nedsatt med minst halvparten.

I dom av Frostating lagmannsrett 4. april 2006, LF-2005-70936 var spørsmålet fastsettelsen av uføretidspunktet. Det ble vist til at det ifølge Trygderettens praksis «bør utvises tilbakeholdenhet med å avslå uførepensjon etter folketrygdloven § 12-2, med mindre vedtaksgrunnlaget er utvilsomt», på grunn av konsekvensene av en slik avgjørelse, som innebærer utelukkelse fra uførepensjon i Norge for all fremtid. Lagmannsretten sluttet seg til denne forståelsen.

Begrunnelsen er at et avslag på dette grunnlag er særlig inngripende, idet det innebærer utelukkelse fra uføreytelse for all fremtid. Det må være klart medisinsk dokumentert at medlemmet ble ufør før botiden var oppfylt.

Har du spørsmål om uføretidspunkt eller en NAV-sak? Tønsbergadvokatene hjelper deg!

Ta kontakt med Tønsbergadvokatene i dag for en uforpliktende evaluering av din sak. Det påløper ingen kostander før vi enige om et oppdrag og vi undersøker alltid om du har krav på at dine kostnader dekkes av forsikring eller andre ordninger som fri rettshjelp.

Relaterte saker:

Gir ME rett til ung ufør fra NAV?
NAv tiltak og behandling