Rett til arbeidsavklaringspenger på grunn av ADHD

ADHD er en sykdom som gir svekket arbeidsevne i ulik grad. De aller fleste som lider av ADHD klarer seg godt i arbeidslivet.

Det gjør at mange som oppsøker NAV med denne lidelsen, blir møtt med et standpunkt om at de ikke har en sykdom som gir rett til stønad. En konkret avveining ut fra søkerens funksjonsevne skal foretas. Det finnes mange eksempler på at mennesker har fått rett til arbeidsavklaringspenger fra NAV med ADHD.

Er ADHD en sykdom?

Tønsbergadvokatene hjalp en mann som hadde ADHD, misbruk av cannabinoider, angst og opposisjonell atferdsforstyrrelse. Han søkte om arbeidsavklaringspenger. NAV ga avslag fordi de mente det ikke var medisinske grunner til at han ikke var i jobb.

Etter ftrl § 11-5 er det
«et vilkår for rett til ytelser at medlemmet på grunn av sykdom, skade eller lyte har fått arbeidsevnen nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid.»

Det heter i NAVs rundskriv R11-00-H 14 følgende:
«Ved vurderingen av om det foreligger sykdom, skade eller lyte i lovens forstand, skal det legges til grunn et sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Sykdomsbegrepet er dynamisk i den forstand at innholdet vil forandres over tid i samsvar med utviklingen innenfor legevitenskapen mv.»

I vurderingen av om vilkårene i § 11-5 er oppfylt må det foreligge en diagnose. Men en diagnose alene vil isolert sett være underordnet. Det vesentlige i denne sammenhengen vil derimot være hvilke konsekvenser helsetilstanden har for den enkeltes muligheter i arbeidslivet, til tross for helsemessige begrensninger.

Gir ADHD nedsatt arbeidsevne?

Når det vurderes om arbeidsevnen er nedsatt i en slik grad at vedkommende hindres i å beholde eller skaffe seg inntektsgivende arbeid, skal det blant annet legges vekt på følgende:
helse, alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn, interesser, ønsker, muligheter for å gå tilbake til nåværende arbeidsgiver, arbeidsmuligheter på hjemstedet og arbeidsmuligheter på andre steder der det er rimelig at vedkommende tar arbeid.

Den sentrale vurderingen i § 11-5 er brukers mulighet til å fungere i et inntektsgivende arbeid, ikke i hvilken grad bruker har en svekket helsetilstand. Mange arbeidstakere kan ha en svekket helsetilstand uten at dette påvirker arbeidsevnen i vesentlig grad. Det er først når helsetilstanden fører til reduserte muligheter til å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid at retten til arbeidsavklaringspenger kan oppstå.

Fikk innvilget arbeidsavklaringspenger med ADHD

Vi påklagde vedtaket og viste til at det var medisinsk dokumentasjon på diagnosene.

I klagen fremla vi evnetester og beskrivelser av hvordan klienten fungerte i det daglige. Legen uttalte at han pga sin ADHD hadde alvorlige og omfattende lærevansker. Han hadde også vansker med å fungere selvstendig på flere områder i dagliglivet og i skole / opplæringssammenheng. Etter klagen vurderte NAV saken på nytt. De kom fram til at det var tilstrekkelig dokumentert at det var sykdom som var årsaken til den nedsatte arbeidsevnen. NAV ga medhold og omgjorde vedtaket slik at han fikk innvilget arbeidsavklaringspenger med ADHD.

Tønsbergadvokatene hjelper deg om du har fått avslag fra NAV!

Relaterte saker:

Har fibromyalgi – fikk avslag på uføretrygd
NAV snudde i krav om tilbakebetaling