Foreldelsesfrist av tilbakebetalingskrav fra NAV

En feilutbetalt ytelse fra NAV kan tilbakekreves i medhold av folketrygdloven § 22-15, selv om det er NAV som er skyld i feilutbetalingen og selv om det har gått flere år siden feilutbetalingen fant sted.

Når er foreldelsesfrist på krav fra NAV

Hvor mange år i ettertid kan NAV kreve pengene tilbake? Når anses kravet foreldet?
I tillegg til den alminnelige foreldelsesfristen, foreligger det en spesialbestemmelse i foreldelsesloven § 10. 
Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år, jf. foreldelsesloven § 2. Denne fristen er også utgangspunktet for feilutbetalinger foretatt av NAV. Fristen regnes fra «den dag da fordringshaveren tidligst har rett til oppfyllelse» jf. § 3 første ledd. I forhold til feilutbetalinger fra NAV begynner fristen å løpe på det tidspunktet feilutbetalingen skjer. Dersom du mottar en løpende ytelse, som senere viser seg å være feil, vil kravet foreldes suksessivt. Med andre ord foreldes den enkelte utbetalingen for seg. I forhold til et tilbakebetalingskrav innebærer dette at deler av kravet kan være foreldet, mens andre deler ikke er det.

Foreldelsesloven

I tillegg til hovedregelen om tre års foreldelsesfrist, foreligger det en spesialbestemmelse i foreldelsesloven § 10, som ofte påberopes og kommer til anvendelse i tilbakekrevingssaker fra NAV.

Bestemmelsens første og fjerde ledd lyder som følger;
Dersom fordringshaveren ikke har gjort fordringen gjeldende fordi han manglet nødvendig kunnskap om fordringen eller skyldneren, inntrer foreldelse tidligst 1 år etter den dag da fordringshaveren fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap.

Foreldelsestiden kan ikke forlenges etter denne paragraf med mer enn til sammen 10 år. Fristene i § 9 nr. 2 for krav på skadeserstatning m.m. kan ikke forlenges etter nærværende paragraf. Ellers gjelder paragrafen for andre frister og tilleggsfrister etter denne lov.

Foreldelsesfrist kan forlenges til 10 år

Denne bestemmelsen innebærer at foreldelsesfristen kan forlenges til 10 år dersom det ikke beror på NAV at feilutbetalingen ikke ble oppdaget tidligere. En tilbakekrevingskrav som går inntil 10 år tilbake i tid, vil kunne ha store økonomiske konsekvenser for personen det gjelder. Pengene vil for lengst være brukt, og beløpet kan bli i millionklassen dersom feilutbetalingen strekker seg over flere år. I mange saker er det derfor viktig å tilbakevise at NAV har rett til å påberope seg denne utvidete foreldelsesfristen.

Utvidet foreldelsesfrist

Forutsetningen for en utvidelse av foreldelsesfristen er om NAV fikk eller burde skaffet seg kunnskap om feilutbetalingen på et tidligere tidspunkt. Svikt i NAVs egne rutiner vil være et vesentlig moment i denne vurderingen. NAV har detaljerte rutiner for innhenting og oppdatering av inntektsinformasjon, sivilstand o.l. som skal gjøres automatisk med jevne mellomrom. Dersom NAV, ved å følge sine egne, fastlagte rutiner, ville ha oppdaget feilen tidligere, skal det ikke foreligge en utvidelse av foreldelsesfristen.

Et tilbakebetalingskrav vil ha store konsekvenser for deg, både økonomisk og strafferettslig. Dersom du mottar et vedtak fra NAV om tilbakekreving av et feilutbetalt beløp, anbefaler vi at du tar kontakt med advokat. Dersom du fyller de økonomiske vilkårene, vil du kunne ha krav på fri rettshjelp til å klage på vedtaket og ivareta dine interesser i en slik vanskelig situasjon.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved spørsmål om foreldelsesfrist og tilbakebetalingskrav fra NAV

Ta kontakt med Osloadvokatene i dag. Det påløper ingen kostand før vi er enige om et oppdrag og vi undersøker alltid om du har krav på dine kostander dekket gjennom forsikring eller andre ordninger som fri rettshjelp.

Relaterte saker:

Tilbakebetalingskrav fra NAV
NAV snudde i krav om tilbakebetaling