Ung ufør

Uføretrygd er en erstatning for bortfalt inntekt.

Unge uføre har ofte ikke rukket å tjene seg opp et godt beregningsgrunnlag for uføretrygd.
For å kompensere for dette finnes det regler i Folketrygdloven som gir unge uføre krav på en minstesats. Mange uføre opplever at NAV er restriktive med å godkjenne dem som unge uføre.

Vilkårene i loven om unge uføre

Reglene om unge uføre reguleres i Folketrygdloven § 12-13. Bestemmelsens tredje ledd lyder som følger;

For et medlem som har blitt ufør før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert, er minsteytelsene som nevnt i andre ledd henholdsvis 2,66 og 2,91 ganger grunnbeløpet. Dette gjelder selv om et medlem har vært mer enn 50 prosent yrkesaktiv etter fylte 26 år, dersom det er klart dokumentert at vilkårene i første punktum var oppfylt før 26 år og kravet settes fram før fylte 36 år. Bestemmelsen i første punktum gjelder også når uføretrygd gis på nytt etter at ytelsen er falt bort på grunn av prøving mot inntekt etter § 12-14. Minsteytelsen etter leddet her ytes tidligst fra og med den måneden medlemmet fyller 20 år.

Foreligge alvorlig og varig sykdom

Hovedkravet er at det foreligger en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte, og at denne klart kan dokumenteres tilbake til før fylte 26 år. Med alvorlig menes at sykdommen, skaden eller lytet må gi en tidlig og varig, samt betydelig, funksjonssvikt. Alvorligheten må vurderes i forhold til muligheten for at arbeidsuførheten kan overvinnes ved aktiv behandling eller gjennom yrkesrettet attføring. Det er etter loven ikke noe krav om en bestemt medisinsk uføregrad. Men dersom arbeids- og inntektsevnen er nedsatt med minimum 50 %, har det formodningen mot seg at det er snakk om en sykdom av ubetydelig karakter. Relevant i vurderingen vil være hvordan funksjonssvikten går ut over dagligdagse gjøremål.

Folketrygdloven § 11-16 legger til grunn at arbeidsevnen må ha vært nedsatt før fylte 26 år dersom vedkommende skal ha krav på ung ufør tillegg. Det er etter loven ikke noe krav om at diagnose må være stilt før dette tidspunkt. Det er tilstrekkelig at sykdommen forelå før. Dersom du krever unge uføre tillegg etter fylte 26 år, må lege eller annet helsepersonell dokumentere at lidelsen og den reduserte inntektsevnen var inntrådt før fylte 26 år.

Rikstrygdeverkets retningslinjer

Rikstrygdeverket har gitt en liste over sykdommer som anses alvorlige nok til å kunne gi rett til ung ufør:

 • Nedsatt funksjon som følge av alvorlige sykdommer i nervesystem eller muskelsystem, for eksempel alvorlig epilepsi, alvorlig cerebral parese eller lammelser
 • Nedsatt hjertefunksjon, for eksempel på grunn av medfødt uttalt hjertefeil
 • Respirasjonsfunksjon, for eksempel på grunn av cystisk fibrose
 • Alvorlig og utbredt hudsykdom, for eksempel sklerodermi
 • Alvorlig leddsykdom, for eksempel alvorlig leddgikt
 • Betydelig sansetap, for eksempel blindhet eller døvhet
 • Kronisk alvorlig sinnslidelse, for eksempel schizofreni
 • Massive angst-, tvangs- og depressive lidelser
 • Alvorlige psykosenære personlighetsforstyrrelser
 • Autisme
 • Alvorlig grad av Aspergers syndrom
 • De alvorligste tilfellene av ADHD

Det er viktig å merke seg at listen på ingen måte er uttømmende. Den viser likevel alvorlighetsgraden av sykdomstilfellene.

Unge uføre og arbeidsavklaringspenger

Det er også mulig å søke om ung ufør i forbindelse med arbeidsavklaringspenger, jf. Folketrygdloven § 11-6. Vilkårene for ung ufør etter denne bestemmelsen er de samme som etter § 12-13. Satsene etter denne bestemmelsen er imidlertid noe lavere, med minstesats på 2,44 ganger grunnbeløpet.

Husk å søke før fylte 36 år!

Det er et absolutt krav for rett til ung ufør at søknaden er fremsatt innen du fyller 36 år. Søker du etter dette tidspunkt vil du ikke få innvilget ung ufør, selv om det kan dokumenteres at sykdommen forelå før dufylte 26 år. Det er derfor viktig å søke før du fyller 36 år, selv om du er usikker på at duoppfyller kravene etter folketrygdloven § 12-13.

Tønsbergadvokatene hjelper deg ved spørsmål rundt unge uføre og trygderettigheter!


Relaterte saker:

NAV snudde i sak om ung ufør
NAVs uføretidspunkt