Permittering – hvilke regler gjelder?

Koronaviruset gjør at mange virksomheter har betydelig ordresvikt og mange arbeidstakere står i fare for eller har blitt permittert.

Permittering er midlertidig opphør av arbeidsforholdet på grunn av virksomhetens forhold.

Permittering kan foretas når saklig grunn foreligger

Permittering kan foretas når saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften. Saklig grunn for permittering foreligger når arbeidsgiver for en begrenset periode ser at arbeidstakeren ikke kan beskjeftiges på en for bedriften forsvarlig måte.

https://tonsbergadvokatene.no/fagomrader/jobb/permittering

Hel eller delvis permittert

Du kan bli helt eller delvis permittert. Å være helt permittert fritar arbeidstaker helt for arbeidsplikt. Å være deliv permittert betyr at arbeidstaker arbeider deler av sin stillingsprosent og er permittert resten.

Reglene

Reglene om permittering er ikke lovfestet, med unntak av «lov om lønnsplikt under permittering». Dersom virksomheten er bundet av en tariffavtale, for eksempel Hovedavtalen LO-NHO, vil tariffavtalen regulerer arbeidsgivers rett til å permittere ansatte. Dersom virksomheten ikke er bundet til en tariffavtale gjelder de regler som er gitt på bakgrunn av rettspraksis. Her legges det ofte opp til å følge tariffavtalenes bestemmelser så langt de passer.

For å imøtekomme de store permitteringsbehovene og redusere skadevirkningene for både bedrifter og arbeidstakere pga. koronaviruset, er det nylig blitt vedtatt midlertidige endringer i regelverket knyttet til permittering. Regelverksendringene er Endringslov til permitteringslønnloven og Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19 pandemien. Ikrafttredelse er 20. mars 2020.

Fremgangsmåten for permittering

For å sikre en forsvarlig permittering må arbeidsgiver følge saksbehandlingsreglene for permittering. Dette innebærer at man må vurdere behovet for permitteringer, drøfte saken med de tillitsvalgte, foreta en utvelgelse av arbeidstakere og sende ut permitteringsvarsel.

Virksomheter er i henhold til Hovedavtalen bundet av en 14 dagers varslingsfrist ved permittering. Ved permittering på grunn av uforutsette hendelser kan varslingstiden settes til to dager. Slike uforutsette hendelser er ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser som gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften.

Mange virksomheter permitterer sine ansatte med bare to dagers varsel, og det er en diskusjon i fagmiljøet på hvorvidt det er lovlig. Ifølge NAV kan koronautbruddet regnes for en slik uforutsett hendelse hvor varslingstiden kan settes til to dager. Det må imidlertid tas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Utvelgelse av arbeidstakere

Som ledd i behovet for permittering, må bedriften drøfte kriteriene for utvelgelse av hvem som skal permitteres. Arbeidsgiver skal ta utgangspunkt i ansiennitet ved utvelgelsen av hvilke arbeidstakere som skal permitteres, men dette prinsippet kan fravikes dersom det foreligger saklig grunn. I vurderingen av om det er saklig grunn til å fravike ansiennitet, vil faglige kvalifikasjoner, anvendelighet/fleksibilitet og sosiale hensyn tillegges vekt. Det er også mulig å vektlegge arbeidstakerens salgstall.

Virkningen av permittering

Ved permittering har arbeidsgiver lønnsplikt i to dager (arbeidsgiverperioden). Deretter sikres de permitterte full lønn fra Staten de neste 18 dagene (oppad begrenset til 6 G). Arbeidstakeren vil deretter kunne ha krav på dagpenger fra NAV.

Dagpenger for permitterte skal utgjøre 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3 G og 6 G. Den nedre inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger er 0,75 G de siste 12 måneder eller 2,25 G de siste 24 måneder. Dette er bestemt i de nye reglene med ikrafttredelse 20. mars 2020.

Permittering over 6 mnd

For permittering utover 6 måneder må partene være enige i at det foreligger saklig grunn.

Oppsigelse under permittering

Dersom arbeidsgiver sier opp en arbeidstaker som er permittert vil arbeidsgivers lønnsplikt inntre for lovbestemt eller avtalt oppsigelsestid, etter ordinære oppsigelsesregler. Arbeidstaker vil normalt ha arbeidsplikt, men hvis det ikke er arbeid i bedriften vil likevel arbeidsgiver ha lønnsplikt.

Hvis arbeidsgiver sier opp en ansatt som i mellomtiden har fått seg nytt arbeid, har arbeidstakeren ingen arbeidsplikt i oppsigelsestiden. Arbeidsgiver har heller ingen lønnsplikt.

Arbeidstakers oppsigelse

En arbeidstaker som er permittert uten lønn kan si opp jobben sin med en oppsigelsesfrist på 14 dager regnet fra den dagen oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiveren.

Dersom arbeidstageren har vært permittert i mer enn tre måneder, og det ikke er fastsatt en dato for permitteringens opphør, kan en arbeidstaker som har fått seg nytt arbeid fratre uten oppsigelsesfrist.

Ta kontakt med advokat Siri Kallum-Vestby på 920 12 109 eller siri.kallum.vestby@advokat.no dersom du trenger bistand i en permitterings- eller oppsigelsessak.