Brukte ikke refleks og ble påkjørt

I hvilke tilfeller har forsikringsselskapene adgang til å avkorte erstatningsbeløpet etter en trafikkulykke?

Hvorvidt det er grunnlag for avkortning av erstatning kan være uklart. Erfaringsvis forekommer det at forsikringsselskapene hevder at det er grunnlag for å avkorte, selv om det ikke er det.

Forsikringsselskapet mente det var grunnlag for å avkorte erstatning

Dette var tilfellet i en sak vi nylig hadde. En kvinne ble påkjørt idet hun gikk over fortauet da hun fulgte datteren til barnehagen. Fartsgrensen på stedet var 40 km/t. Påkjørselen skjedde 07.50 om morgenen. Forsikringsselskapet hevdet i etterkant av ulykken at kvinnen ikke hadde krav på full erstatning fordi hun ikke hadde på refleks. Vi mente at manglende bruk av refleks ikke var tilstrekkelig grunn til å avkorte erstatningen. Det ble blant annet vist til at sjåføren kjørte uten lysene på, og at refleks dermed ikke ville hjulpet.

Førerens handlemåte

Av rettspraksis følger det at der førerens handlemåte er dominerende, vil det ikke bli tale om avkortning i erstatningsbeløpet. Vi mente at dette var tilfellet også i denne saken. Føreren kjørte uten lys på et tidspunkt hvor det var tussmørkt ute, dette måtte anses for å være grovt uaktsomt. Videre tilsa det at sjåføren kjørte forbi en barnehage at det stiltes økte krav til aktsomheten hans.

Fikk full erstatning

Etter at vi sendte brev til forsikringsselskapet ble det utbetalt full erstatning til den trafikkskadde kvinnen.

Denne saken viser at selv om forsikringsselskapet vil hevde at det kan foretas avkortning betyr ikke det nødvendigvis at de har adgang til det. Har du fått beskjed om avkortning bør du få en spesialisert personskadeadvokat til å vurdere rettmessigheten.

Avkortning av erstatning

Trafikkskadde har i utgangspunktet krav på full erstatning fra det ansvarlige forsikringsselskapet. Full erstatning vil si at den trafikkskadde skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. I visse tilfeller er det imidlertid adgang for forsikringsselskapet til å foreta en hel eller delvis avkortning i erstatningsoppgjøret. Bilansvarsloven § 7 regulerer når et forsikringsselskap har adgang til å foreta en avkortning i erstatningsbeløpet på grunn av medvirkning fra den trafikkskadde. Det følger av bestemmelsen at det skal utbetales full erstatning så lenge den trafikkskadde kan legges lite til last. Hvor den trafikkskadde kan legges mer enn lite til last for ulykken kan dermed forsikringsselskapet foreta avkortning i erstatningsbeløpet.

Tønsbergadvokatene hjelper deg med erstatningsoppgjøret etter trafikkulykke

Syklist påkjørt av bil i Spania
Trafikkskadet? Slik kan du få høyere erstatning