Erstatningsoppgjør og kapitaliseringsrentefoten ved varig personskade

Høyesterett har nå avsagt en viktig dom som vil få betydning for andre erstatningsoppgjør.

Erstatningsoppgjør ved varig personskade etter trafikkulykke

Høyesterett har nå avsagt en viktig dom som vil få betydning for andre erstatningssaker.
Saken gjaldt erstatningsoppgjøret etter en alvorlig og varig personskade etter trafikkulykke.
Spørsmålet var hvilken kapitaliseringsrente som skal anvendes ved neddiskontering av fremtidig inntekstap, fremtidige utgifter og menerstatning til nåtidsverdi. I tilknytning til dette oppsto også spørsmål om hvilket tillegg til erstatningene for fremtidige inntektstap og utgifter som skal gjøres for såkalt skatteulempe.

Kapitaliseringsrentefoten

Den trafikkskadde kvinnen var tilkjent erstatning basert på en kapitaliseringsrente på 5 prosent. Renten angir forventet avkastning fremover i tid, og kvinnen mente at den var satt urealistisk høyt. På grunn av skadene hun ble påført i ulykken har hun rett på erstatning som skal vare livet ut. Renten avgjør størrelsen på dette beløpet. En lavere rente vil gi et større erstatningsbeløp. Tre økonomiprofessorer var oppnevnt som sakkyndige i saken.

Retten forutsetter at deler av erstatningsbeløpet investeres for å gi avkastning fremover i tid.

Høyesterett uttaler:

«I tråd  med tidligere rettspraksis uttalte Høyesterett at deler av erstatningen må forventes investert i aksjer og eventuelt i andre typer særlig sikre obligasjoner, ved siden av statsobligasjoner og bankinnskudd. Det må også tas hensyn til at en del av erstatningen gjerne brukes til å finansiere bolig».

Kapitaliseringsrenten skal være 4 %

Gitt de langsiktige økonomiske utsiktene nasjonalt og globalt kom Høyesterett på dette grunnlag enstemmig frem til at kapitaliseringsrenten som hovedregel skal være 4 prosent. Hovedregelen har fra 1993 vært 5 prosent.
En enstemmig Høyesterett kom også frem til at skatteulempen, som de siste 20 år i de fleste tilfeller har vært satt til 25 prosent, måtte justeres ned til 20 prosent. Satsen på 20 prosent ble ansett som en hovedregel som det må sterke grunner til å gjøre unntak fra.

Betydning for fremtidige erstatningsoppgjør

Den aktuelle dommen vil få betydning for beregning av fremtidig erstatningsoppgjør. Erstatningsutbetalingene vil bli jusert opp ved at forsikringsselskapene må rette seg etter det Høyesterett nå har sagt. Redusert kapitaliseringsrente vil føre til høyere erstatning for fremtidig tap, og det har størst betydning for trafikkskadde som har lenge igjen til pensjonsalder. Kapitaliseringsrentefoten.

Kontakt Tønsbergadvokatene ved spørsmål om erstatningsoppgjør

Kontakt advokat Alexander Dunsby
tlf 932 22 953 eller e-post dunsby@advokat.no

Relaterte saker:

Erstatning etter bilulykke
Trafikkskadet – slik kan du få høyere erstatning