Erstatning etter bilulykke - hvordan går jeg frem?

Hvilke skader ved bilulykke gir rett til erstatning? Hvordan melder jeg skaden etter bilulykke? Hva om bilulykken har skjedd i utlandet?

Alle skader som bilen gjør kan kreves dekket av selskapet der den ansvarlige bilen er forsikret. Veien til utbetaling av erstatning for en bilulykke fra forsikringsselskapet, kan for mange bli en lang tålmodighetsprøve. Den som har blitt påført skade har rett til bistand fra advokat for å fremme krav og beregne hva du har krav på å få i erstatning. Her viser vi deg noen av skrittene på veien til utbetaling.

Når må du melde om skaden?

Av bevishensyn lønner det seg å melde fra om ulykken så fort som mulig. Den som har blitt skadet har plikt til å melde skaden innen et år fra du fikk kunnskap om skaden. Noen håper i det lengste at smertene skal gi seg og forsøker seg i jobb i stedet for å melde fra. Når det senere viser seg at plagene ikke går over, kan det være for sent å kreve noe. Noen ganger kan det være slik at man ikke oppdager at man har fått en skade før det har gått lengre tid. Dette er typisk ved nakkeskader, såkalt «whip lash» eller psykiske skader som utvikler seg over tid. For slike sykdommer er domstolene liberale med å godta at den som er skadet venter lenge før han melder kravet fordi det ikke er så lett å få oversikt over skaden.

Hvordan melder du fra om skaden?

Det er forsikringsselskapet til den bilen som er ansvarlig for ulykken som skal ha beskjed om at du er skadet. Det anbefales at man sender meldingen skriftlig, slik at det ikke er tvil om når beskjeden ble gitt. For at selskapet skal kunne vurdere om det er ansvarlig for skaden, trenger det opplysninger om hvordan ulykken skjedde og skadens omfang, samt opplysninger om bilen. Hvis bilen ikke var forsikret eller man ikke klarer å finne ut hvor bilen var forsikret, kan du melde skaden til Trafikkforsikringsforeningen, som kan hjelpe til med å finne det rette selskapet.

Hvilke skader gir rett til erstatning?

Både fysiske og psykiske skader på person gir rett til erstatning. En bilulykke kan være en traumatisk hendelse. Mange opplever mareritt, flash-backs, angst, depresjon og søvnløshet etter en bilulykke. Dersom disse plagene blir så vanskelige å leve med at en må sykemelde seg fra jobben, gir det rett til erstatning. I noen tilfeller kan plagene utvikle seg til psykisk sykdom som det tar lang tid å bli frisk fra, slik som for eksempel Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) eller paranoid schizofreni. Videre kan erstatningen dekke skade på ting og tredjepersoner.

Har du plikt til å gi selskapet innsyn i legejournaler?

Etter at forsikringsselskapet har mottatt meldingen om skade, vil de gjerne be om fullmakt til å innhente journaler fra lege, sykehus, NAV, psykolog og lignende. Den som krever erstatning har ansvaret for å bevise at man har en skade og det er ofte nødvendig med legejournaler for å dokumentere det. Imidlertid skjer det i veldig stor grad at selskapene ber om såkalt «utvidet fullmakt» for å innhente alle journalopplysninger tilbake til ti år før ulykken. Dette innebærer at selskapet får innsyn i svært mye informasjon som kan ha veldig privat karakter. Mange av opplysningene vil være helt utenfor hva selskapet har behov for, for å vurdere erstatningskravet. Etter Forsikringsavtaleloven § 8-1 plikter forsikringstaker å «gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for sikrede, og som selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen».

Det er nødvendig for selskapet med en viss dokumentasjon for å vise skaden, men det er bare nødvendig å gi selskapet fullt innsyn i journalen dersom det er konkrete opplysninger i saken som kan tyde på at plagene var der før ulykken. Lurer du på om du skal samtykke til innsyn, kan du ta kontakt med lege eller advokat.

Hva kan du kreve i erstatning etter en bilulykke?

Erstatningen skal dekke alle utgifter man er pådratt som følge av ulykken. Videre skal man ha dekket tap i inntekt, både lidt og fremtidig. Hvis du har fått en større skade som gir varige mén, vil du også ha krav på ménerstatning. Hvis bilføreren har vært grovt uaktsom kan du i tillegg ha krav på oppreisningserstatning, som er en form for erstatning for tort og svie.

Erstatning for utgifter

Du har krav på å få dekket utgifter du har hatt som følge av ulykken, f eks til reise, smertestillende medisiner eller vaskehjelp. Utgifter til f eks psykolog eller fysioterapeut vil som oftest dekkes av NAV om det rekvireres av lege. Forsikringen dekker bare utgifter som en ikke kan få dekket av det offentlige. Hvis det er behov for det kan man søke om dekning av behandlingsreiser, akupunktur, naprapat eller lignende alternative behandlingsformer som det offentlige ikke dekker. Advokatutgifter man har hatt som følge av ulykken skal erstattes.

Erstatning for lidt og fremtidig inntektstap

Erstatningen skal dekke det man har tapt i manglende inntekt. Ofte vil trygden dekke opp for det største tapet ved at man får sykepenger eller arbeidsavklaringspenger. Du kan likevel lide et økonomisk tap, f eks fordi du går glipp av overtidsarbeid, inntekt i form av frynsegoder eller tapte pensjonspoeng.

For å beregne hva du vil tape i inntekt i fremtiden må du finne ut hva du ville ha arbeidet med om det ikke hadde vært for skaden. Et tenkt scenario for hvordan karrieren ville gått skal sannsynliggjøres, for eksempel ved uttalelser fra tidligere arbeidsgivere. Differansen mellom det du ville ha tjent uten skaden og det du vil tjene med skaden, skal erstattes.

Hva om ulykken har skjedd i utlandet?

Gjennom motorvogndirektivet kan alle som er påført skade ved kjøring i EU og EØS, fremme kravet om erstatning overfor en representant i sitt eget land. Videre har skadelidte i medhold av Luganokonvensjonen adgang til å gå til søksmål i det landet der han bor. Dette gjør at du slipper å forholde deg til utenlandske selskap på andre språk enn ditt eget.

Tønsbergadvokatene hjelper deg ved spørsmål om bilulykke og erstatning!

Relaterte saker:

Syklist påkjørt av bil i Spania – fikk erstatning
Trafikkskadet – slik kan du få høyere erstatning