Når registerreima på bobilen ryker

Det er en velkjent sak at registerreima på bobilen må byttes med jevne mellomrom, på nærmere fastsatte intervaller.

Dersom registerreima ryker, kan dette medføre motorhavari og store kostnader for bobilens eier. Men hva skjer dersom registerreima ryker kort tid etter at du har kjøpt deg en (ny) bruktbobil? Vil du da ha noen krav mot selger av bobilen?

Vesentlig dårligere stand

Salg av bobiler mellom privatpersoner reguleres av kjøpsloven av 13. mai 1988 nr.27 (kjl.), jf. lovens § 1. Etter kjøpsloven § 19 første ledd foreligger en mangel selv om en gjenstand er solgt “som den er”, dersom selgeren har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om den, eller dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med. For at selgeren skal bli ansvarlig, må mangelen ha vært til stede ved leveringen.

Har selger gitt uriktige opplysninger om registerreima?

Dersom du som kjøper skal kunne ha et krav mot selger som følge av at registerreima ryker, må du enten kunne påvise at selger har gitt uriktig opplysninger om registerreima, at selgeren har holdt tilbake opplysninger om registerreima eller at bobilen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen kunne forvente. I denne sammenheng er det relevant hvor gammel bobilen er, hvor langt bobilen har gått, og øvrig informasjon som er blitt gitt i forbindelse med kjøpet. Dersom selger sier at registerreima nylig har vært byttet eller tilsvarende, vil kjøperen trolig ha et krav mot selgeren. Det samme gjelder dersom kjøperen finner ut at selgeren satt med informasjon om at registerreima burde byttes, men ikke informerte om dette i forbindelse med kjøpet.

Kan det bevises

Dersom kjøperen ikke kan bevise at selgeren har gitt uriktig informasjon eller holdt tilbake informasjon om bilens registerreim, kan det bli vanskelig å nå frem med et krav. Som nevnt er det allment kjent at registerreimer må byttes med jevne mellomrom. Dersom ingen informasjon er gitt om bobilens registerreim, vil kjøper ha oppfordring til å gjøre nærmere undersøkelser før du setter ut på en lengre ferietur. Og selv om kostnadene til utbedring av motorhavari isolert sett kan bli høye, vil kostnaden i forhold til bobilens kjøpesum sjelden bli så høy at du etter kjøpsloven § 19 bokstav c, kan si at bobilen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med. Etter rettspraksis må det være klart at bobilens utbedringskostnader må ligge på opp imot 15-20 % av bobilens salgsverdi dersom du skal få medhold i at bobilen er i vesentlig dårligere stand.

Registerreima røk etter ca 50 mils kjøring

Tilsvarende saker har vært prøvd i rettssystemet, bl.a. i en sak for Sunnhordaland tingrett i 2008. I den saken hadde kjøper kjøpt en tolv år gammel bobil for 290 000,-. Etter 400-500 km kjøring røk registerreima, og bobilen fikk motorhavari. Kostnadene til utbedring var på 33 000,-. Retten uttalte:
Etter rettens syn tilsa bilens kjørelengde, hvilket var omtrent 150 000 km, herunder det faktum at X hadde kjennskap til at det etter et nærmere bestemt antall kjørte kilometer var nødvendig å bytte registerreim, at han burde undersøkt nærmere når selgeren ikke kunne gi han de opplysninger han ba om. Når han ikke gjorde dette kan det ikke ha oppstått noen berettiget forventing hos X om at registerreima var skiftet.

At bilen ikke hadde gått mer enn 500 km etter kjøpet har retten funnet at ikke er relevant i denne saken. Retten er for så vidt enig i at en ved kjøp av bil normalt vil kunne vente at den skal kunne kjøres lenger før motoren havarer, men her dreier det seg imidlertid om en slitasjeskade som tilfeldigvis oppsto etter at X hadde overtatt bilen.

Sammenholdt med at utbedringskostnaden kun utgjorde om lag 11 % av kjøpesummen, fant retten at motorhavariet ikke utgjorde en vesentlig mangel.

Konklusjonen etter en gjennomgang av rettspraksis blir derfor at du som bobileier må være påpasselig med å sjekke registerreima, da det kan bli vanskelig å rette noen krav mot selger av bobilen.

Har du spørsmål om bobil? Tønsbergadvokatene hjelper deg!

Relaterte saker:

Hevet kjøp av bobil med fuktskader
Bobil med rustskader