Rustskade på bobil

Dersom du oppdager rustskade på din bobil kan det være at du har et krav mot selger.

Når foreligger en mangel?

Utgangspunktet er at det foreligger en mangel når ytelsen avviker fra det som følger av kontrakten. Det vil imidlertid ofte være slik at selger ved salg av en brukt bobil har tatt et generelt forbehold mot eventuelle mangler. Selger har for eksempel inntatt en bestemmelse i kontrakten som sier at bobilen selges «som den er». I slike tilfeller kan du ikke påberope deg at rustskade utgjør en mangel etter avtalen.

Som kjøper står du likevel ikke på bar bakke. Kjøpsloven § 19 kommer supplerende inn. Denne bestemmelsen fastsetter at selv om tingen er solgt «som den er» eller med lignende forbehold har tingen en mangel dersom den ikke svarer til de opplysninger som selger har gitt eller selger har forsømt å gi opplysninger om vesentlig forhold ved tingen. I tillegg angir kjøpsloven § 19 at tingen har en mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Reklamasjon ved rustskade

Dersom du mener rustskaden utgjør en mangel må du reklamere til selger. Reklamasjon innebærer at du fremsetter en klage, hvor du gir uttrykk for at det er en mangel ved tingen og eventuelt hvilket krav du vil gjøre gjeldende mot selger.

Reklamasjon er regulert i kjøpsloven § 32. Bestemmelsen angir to ulike reklamasjonsfrister, en relativ- og en absolutt reklamasjonsfrist. Den relative reklamasjonsfristen innebærer at du må ha gjort mangelen gjeldende «innen rimelig tid». Dette er en skjønnsmessig vurdering, hvilket innebærer at tidsfristen kan variere ut i fra forholdene. Den absolutte reklamasjonsfristen løper fra den dagen kjøper overtok tingen og to år frem i tid. Både den relative- og den absolutte reklamasjonsfristen må være overholdt for at du skal ha et eventuelt krav mot selger i behold.

Hva kan du kreve?

Dersom rustskaden utgjør en mangel i lovens forstand kan du ha et krav mot selger. Dette kan bestå i at selger er forpliktet til å reparere skaden, at du har krav på en ny bobil (omlevering) eller at du tilkjennes et prisavslag. Ytterligere kan  du ha krav på heving av kjøpet. Heving vil gjennomgående ramme selger hardt, ettersom det innebærer at ytelsene tilbakeføres. Du får altså pengene tilbake, og selger får en bobilen som er beheftet med rustskade tilbake. Ved at heving rammer selger særlig hardt skal det mer til for å vinne frem med dette kravet enn de øvrige.

Som kjøper kan det være vanskelig å vite år du kan vinne frem med et krav om retting, omlevering, prisavslag eller heving på bakgrunn av en rustskade på bobil. Det kan være avgjørende for utfallet av saken at du tar kontakt med en advokat.

Tønsbergadvokatene hjelper deg ved spørsmål rundt kjøp av bobil!

Relaterte saker:

Bobil med fuktskader – reklamerte etter ett år