Heving av bobil-kjøp - fikk pengene tilbake

I en sak som var oppe for forbrukertvistutvalget fikk kjøper av en bobil medhold i anførsel om heving.

Bobil advokat

Bakgrunnen for saken var at kjøperen av en bobil noen dager etter overtakelsen oppdaget at det både var tekniske feil, rustskader og fuktskader på bobilen. I tillegg til dette manglet bobilen både vinterdekk og toalett, til tross for at dette i følge kjøpekontrakten skulle medfølge. Bobilen var en 1987-modell, og hadde kostet kjøper 70 000,-. Det viste seg at reparasjon av de ulike skadene ville overstige kjøpesummen.

Bobilen ble solgt uten noen form for garanti

I kjøpekontrakten var det inntatt en bestemmelse om at bobilen ble solgt «uten noen form for garanti». En slik ansvarsfraskrivelse innebærer at kjøper ikke kan påberope seg kontrakten som grunnlag for heving av kjøpet av bobilen. Når selger har tatt et slikt forbehold kan du som kjøper likevel ha rettigheter. Forutsetningen er at visse vilkår i i loven er oppfylt.

Rettigheter etter kjøpsloven

I saken som var oppe for forbrukertvistutvalget var selger en privatperson. Når det er tale om kjøp mellom to private parter er det kjøpsloven som regulerer forholdet. Etter kjøpsloven er det en forutsetning at det foreligger en mangel ved ytelsen for at kjøper skal kunne heve.

Når foreligger en mangel?

I tilfeller hvor selger i utgangspunktet har fraskrevet seg alt ansvar for eventuelle mangler, bestemmer kjøpsloven § 19 at det likevel foreligger en mangel dersom tingen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Forbrukertvistutvalget uttalte i denne sammenheng at en kjøper av en 18 år gammel brukt bobil måtte være forberedt på noe rust og tekniske feil. Likevel kom forbrukertvistutvalget frem til at skadene på bobilen var av et så omfattende omfang at den var i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med. Det forelå derfor en kjøpsrettslig mangel.

Vesentlig kontraktsbrudd

Etter kjøpsloven stilles det krav om at den aktuelle mangelen utgjør et vesentlig kontraktsbrudd for å ha krav på heving. I saken slo forbrukertvistutvalget kort fast at skadene på bobilen utgjorde et vesentlig kontraktsbrudd. Begrunnelsen var at reparasjon var ulønnsomt fordi kostnadene ville overstige bobilens verdi. Kjøperen fikk dermed medhold i kravet om heving av bobilkjøpet, og fikk 70 000,- tilbake.

Fri rettshjelp via innboforsikringen

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen.

Denne ordningen kommer i tillegg til de vanlige reglene for fri rettshjelp.
Les mer om fri rettshjelp.

Tønsbergadvokatene hjelper deg ved spørsmål rundt kjøp av bobil!


Relaterte saker:

Bobil med fuktskader – reklamerte etter ett år
Rustskade på bobil